2015-09-11

Skillnaden mellan ÄTA- och hinderersättning

Vad är egentligen skillnaden mellan ÄTA- och hinderersättning enligt AB 04 och ABT 06?

ÄTA-ersättning utgår som betalning för ändrings- och tilläggsarbeten utifrån avtalad á-prislista, prissatt mängdförteckning, annan avtalad debiteringsnorm, särskild överenskommelse mellan parterna eller löpande räkning. Vid ersättning mot löpande räkning handlar det om kostnadsersättning jämte entreprenörarvode. Hinderersättning är däremot att betrakta som ett skadestånd till entreprenören vid hinder som beror på beställaren eller något annat förhållande på dennes sida. Förutom rätt till tidsförlängning har entreprenören enligt AB 04/ABT 06 som utgångspunkt rätt till ersättning av beställaren för ” den kostnad som därigenom orsakas”. Exempelvis ökade kostnader för bodar, ställningar, el, värme, arbetsledning, räntor, försäkringar etc. Entreprenören måste dock visa att han drabbats av en kostnad som inte skulle ha uppstått om hindret inte förelegat. En annan skillnad är att krav på ÄTA-ersättning ska framställas senast inom sex månader räknat från entreprenadens godkännande. Anspråk på hinderersättning ska däremot framställas senast tre månader efter entreprenadtidens utgång. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.25 - 2015