2013-07-09

Skriftlighetskrav

Måste ett skriftligt anbud vara undertecknat? Är ett anbud som översänds via e-post ett juridiskt bindande dokument?

Enligt huvudregeln så finns inga särskilda formkrav för anbud. För att ett anbud ska gälla krävs endast att anbudet är konkret i sitt innehåll, riktat till en bestämd adressat och att det tydligt framgår vem som är avsändare. En underskrift krävs med andra ord inte för att ett anbud ska bli juridiskt bindande. Ett anbud kan skickas via e-post eller till och med lämnas muntligen. Om det rör sig om en offentlig upphandling så ska dock anbud lämnas skriftligen om inte annat angivits. Inte heller i AB 04 finns något krav på att anbud ska vara undertecknat. Svaret på din fråga är alltså att ett anbud är giltigt även om det inte är undertecknat. En underskrift kan dock vara bra att ha med ändå, som bevis för att anbudet har lämnats av därtill behörig person. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.9 - 2012