2013-07-09

Ställkostnader vid strömlöshet

En underentreprenör har sönder entreprenörens strömförande kabel. Vem står för entreprenörens ställkostnader under tiden som kabeln repareras?

Underentreprenören svarar för skador som uppkommer på grund av fel i sitt arbete (AB 04 kap 5 § 8). Här förutsätts att arbete med den strömförande kabeln är underentreprenörens arbete. Avser strömkabeln istället entreprenörens arbete svarar underentreprenören för direkta kostnader för att laga kabeln (kap 5 § 9). Entreprenörens ställkostnader är en följdskada som uppkommer p.g.a. den trasiga kabeln. För dessa svarar underentreprenören för skada upp till 15 % av kontraktssumman, om inte underentreprenören har ett försäkringsskydd till ett högre belopp (kap 5 § 11). Glöm inte som entreprenör att begära tidsförlängning gentemot er beställare (kap 4 § 3 punkt 1 och kap 4 § 4). Detta för att undvika att riskera vite om ställtid och lagningsarbete med strömkabel kan innebära en försening. (Svaret tar inte hänsyn till några arbetsmiljö- eller säkerhetsfrågor) . Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.1 - 2012