2016-02-29

Standarder för exempelvis lekplatser är inte alltid krav

Vi har byggt en lekplats åt en beställare. Vid slutbesiktningen antecknades i besiktningsutlåtandet att det förelåg ett fel vad avser en klätterställning eftersom vi enligt besiktningsmannen och beställaren inte följt en viss europeisk standard för lekredskap. Måste vi som entreprenör följa standarder?

En standard är en norm som utarbetats av en standardiseringsorganisation för en viss sak. Det finns t ex svenska, europeiska och globala standarder. En standard är i sig frivillig att följa. Om ni särskilt avtalat med er beställare om att ni skall följa en viss standard måste ni förstås göra det. Om det följer av viss författning (lag, förordning eller myndighets föreskrift) att ni måste följa en viss standard så gäller detta krav även för er. Enbart det faktum att det föreligger en standard på ett visst område, som inte följts i en entreprenad, innebär inte att det föreligger ett fel i entreprenaden. När det gäller lekredskap finns två s.k. Europastandarder. Även i produktsäkerhetslagen och i Boverkets byggregler finns regler som berör lekredskap. Innebörden av reglerna i produktsäkerhetslagen och Boverkets byggregler är att om dessa Europastandarder uppfylls så betraktas lekredskapet som säkert och annars måste ni på något annat sätt visa att lekredskapet är säkert. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.5 – 2016