2013-07-08

Takpris

Finns det en skyldighet att utföra arbeten efter uppnått takpris?

Ett vanligt missförstånd är att entreprenören kan lägga ned arbetet efter uppnått takpris vilket inte alls är fallet. Ett takpris är i själva verket en kombination av ersättningsformerna löpande räkning och fast pris. Det går till på det sättet att parterna avtalar enas om en löpande räkning samt härutöver att ersättningen ej får överskrida ett visst belopp, det s.k. takpriset. Poängen är att beställaren endast ska betala vad bygget verkligen kostar och samtidigt garanteras att ett visst belopp inte överskrids. Entreprenören får således stå risken för alla kostnader som överskrider takpriset såvida han inte haft rätt till höjning av takpriset till följd av ändringar och tilläggsarbeten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.17 - 2007, samt nr.30 - 2013