2015-06-15

Tillträde för avhjälpande av fel

I ett garantibesiktningsutlåtande har det noterats ett antal mindre fel som ”e-anmärkningar”. Vi vill avhjälpa felen men beställaren vill inte släppa in oss i fastigheten utan påstår att vi har försuttit chansen att åtgärda felen. AB 04 är avtalat.

Inledningsvis kan konstateras att entreprenören har både en skyldighet och rättighet att avhjälpa sådana fel som har konstaterats i ett besiktningsutlåtande. Avhjälpande ska som huvudregel fullgöras utan dröjsmål och senast inom två månader räknat från det att besiktningsutlåtandet tillställts entreprenören. Beställaren har enligt AB 04 kap 5 § 19, en skyldighet att lämna entreprenören tillträde för avhjälpande av fel. Om beställaren trots detta nekar entreprenören tillträde, kan denne riskera skadeståndskrav i form av ökade avhjälpandekostnader eller möjligen förlora sin rätt att kräva avhjälpande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.21 - 2015