2017-11-10

Uppgifter från elektronisk personalliggare för annat ändamål

Vi har i samband med ombyggnadsarbeten stött på asbest vilket inneburit asbestsanering som utförts av en av oss upphandlad saneringsfirma. Saneringsfirman har i faktura till oss redovisat fler arbetstimmar än vad som framgår av vår elektroniska personalliggare. Får vi åberopa uppgifterna från personalliggaren?

Svar: Om ni använder uppgifter ur den elektroniska personalliggaren för att kontrollera er underentreprenörs anställdas arbetade tid riskerar ni att bryta mot personuppgiftslagen (PUL). Möjligheten att använd uppgifterna från den elektroniska personalliggaren begränsas av 9 § andra stycket d) i personuppgiftslagen. Enligt denna bestämmelse får s k personuppgifter (information som kan hänföras till en fysisk person) inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in. Detta för att skydda den personliga integriteten. Enligt skatteförfarandelagen behövs uppgifterna i personalliggaren för att skatteverket ska kunna göra en avstämning vid kontrollbesök allt i syfte att minska skatteundandragandet och skapa sundare konkurrensförhållanden. Att åberopa personuppgifterna från den elektroniska personalliggaren för att exempelvis kontrollera antalet arbetstimmar torde inte vara förenligt med ändamålet att uppfylla kraven i skatteförfarandelagen (där reglerna om elektronisk personalliggare finns). Om personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt kan den personuppgiftsansvarige utkrävas vite och skadestånd. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33-2017