2013-07-09

Utlåtande från slutbesiktning

När kan jag som entreprenör förvänta mig ett utlåtande från slutbesiktningen?

Besiktningsutlåtandet ska tillställas parterna utan dröjsmål och senast inom tre veckor efter besiktningen (AB 04 7:13). Det finns dock ingen direkt sanktionsregel som träder i kraft om utlåtandet kommer efter att tre veckor har passerat. En godkänd slutbesiktning medför flertalet viktiga rättsverkningar och därför skall i vart fall det grundläggande kravet om entreprenadens godkännande meddelas parterna redan vid slutbesiktningen. Ett icke godkännande måste även motiveras vid slutsammanträdet. Informeras inte parterna om godkännandefrågan är det tveksamt om man kan anse att någon slutbesiktning överhuvudtaget har ägt rum. Entreprenaden kan då anses godkänd från den dag slutbesiktning rätteligen skulle ha ägt rum (7:12 stycke 7). Om godkännandefrågan meddelats men besiktningsutlåtandet inte skickats ut i tid ska beställaren stå för de extra kostnader som drabbar entreprenören på grund av det sena utlåtandet, till exempel fördyrande felavhjälpanden (5:15 stycke 2). Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.5 - 2012