2018-11-14

Vad är skillnaden mellan en utförandeentreprenad och en totalentreprenad?

Vad är skillnaden mellan en utförandeentreprenad och en totalentreprenad?

Utförandeentreprenad och totalentreprenad är två olika entreprenadformer som reglerar ansvaret som en entreprenör respektive beställare tar för slutprodukten. I standardavtalen AB 04 och ABT 06 återfinns definitioner av begreppen. Utförandeentreprenad anges som en entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projekteringen och entreprenören för utförandet. Detta innebär att beställaren tar fram bygghandlingar och därför är ansvarig för sina framtagna konstruktioner och andra tekniska lösningar. En totalentreprenad anges istället som en entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projekteringen och för utförandet. Här tar således entreprenören ett större ansvar för slutprodukten än vid utförandeentreprenaden. Vid en totalentreprenad har beställaren ett ansvar att ange vilka krav på olika funktioner som entreprenaden ska uppfylla. Entreprenören har sedan ett ansvar är att se till att ta fram konstruktioner o. dyl. som lever upp till dessa krav. Det är inte ovanligt att det förekommer totalentreprenader där beställaren också har föreskrivit tekniska lösningar. I de fallen ska entreprenören anpassa entreprenaden så att kraven i övrigt uppfylls. Entreprenadformerna förväxlas ofta med upphandlingsformerna delad entreprenad och generalentreprenad vilka endast beskriver hur avtalsstrukturen ser ut. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34–2018