2018-11-07

Vad gäller vid byggnadsarbeten åt privatpersoner?

Vi har utfört en ombyggnation åt en konsument. Men konsumenten är missnöjd och vill att vi ska göra om arbetet. Vi har inte skrivit något avtal så hur ska vi veta vad som gäller?

Även muntliga avtal gäller för entreprenader men det kan såklart vara svårt att i efterhand visa vad man har kommit överens om. Det är heller inte ovanligt att det man är oense om inte alls har reglerats i avtalet. Oavsett om det är fråga om ett muntligt eller skriftligt avtal så är som huvudregel även konsumenttjänstlagen, eller i vissa fall konsumentköplagen, tillämplig på avtalsförhållandet mellan en konsument och en entreprenör. Dessa lagar är i huvudsak tvingande tillkonsumentens fördel, vilket innebär att det som står i lagen har företräde framför det som avtalats om konsumentens rätt tas tillvara på ett bättre sätt i lagen än i avtalet. I konsumenttjänstlagenrespektive konsumentköplagen regleras frågor om fel, avhjälpande, prisavdrag, skadestånd m.m. så antagligen kan ni härigenom få ledning kring vad konsumenten har rätt till och inte. Om er entreprenad är en småhusentreprenad, d.v.s. ny- eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus åt konsumenten, så finns även vissa specialregleringar i slutet av konsumenttjänstlagen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33–2018