2014-03-13

Vad gäller vid sidoanbud?

Vi tänker lämna anbud på en VS-entreprenad åt en kommun i en upphandling som omfattas av LOU. Vi funderar på att lämna ett sidoanbud med ett alternativt utförande. Vare sig annonsen eller förfrågningsunderlaget säger något om sidoanbud. Vad är det som gäller?

För det första är sidoanbud som sådana bara tillåtna om den upphandlande myndigheten har angivit att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som kommer att antas. I en sådan situation får den upphandlande myndigheten tillåta anbud med alternativa utföranden. Myndigheten ska då redan i annonsen ange om den godkänner anbud med alternativa utföranden. Gör myndigheten inte det är sidoanbud inte tillåtna. Vidare ska myndigheten i förfrågningsunderlaget ange vilka minimikrav som gäller för sidoanbudet och de särskilda villkor som gäller för hur de ska presenteras. Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas. I ditt fall är sidoanbud, som vi ser det, inte tillåtna. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.19 - 2013