2015-08-28

Vad har vi för rätt att försvara vårt anbud?

Vi har vunnit en offentlig upphandling och ska bygga ett nytt äldreboende åt kommunens fastighetsbolag. Nu har en annan entreprenör klagat på upphandlingen och yrkar att vårt anbud ska förkastas eftersom denne påstår att vi inte uppfyller alla ställda ska-krav. Ska/kan vi göra någonting åt detta?

I målet mellan kommunens fastighetsbolag och den andra anbudsgivaren är ni från början inte part utan ”sitter i stället på läktaren” och kan egentligen inte göra så mycket. Enligt den ordning som numera gäller i domstolarna ska dock domstolen ge den vinnande anbudsgivaren en möjlighet att yttra sig över ansökan om överprövning, dvs. bemöta påståendena om att anbudet inte uppfyller alla ställda krav, om domstolen bedömer att det finns anledning att anta att ansökan om överprövning kan vinna bifall. Det betyder att om det finns en risk att den andra anbudsgivaren kommer att vinna målet mot kommunens fastighetsbolag så ska ni som vinnande anbudsgivare få tillfälle att inträda som part i målet och bemöta det som påstås av den andra anbudsgivaren. I så fall är det även mycket viktigt att ni faktiskt tar tillfället att yttra er i målet. Annars finns det en risk att ni förlorar jobbet om den andra anbudsgivarens yrkande vinner bifall Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.22 – 2015