2018-10-15

Vad innebär slutavsyning?

Vi är generalentreprenör och har anlitat en underentreprenör för plåtarbeten. Plåtarbetena är färdiga och underentreprenören vill att slutavsyning ska göras. Vi har aldrig hört talas om slutavsyning tidigare. Vad är det? AB 04 och AB-U 07 gäller. 

Fram till godkänd slutbesiktning ansvarar er underentreprenör för skada på plåtentreprenaden. Det följer av AB 04 kapitel 5 § 1. Om ni inte har avtalat om annat sker slutbesiktning av plåtentreprenaden först i samband med slutbesiktning av generalentreprenaden. Eftersom det kan gå lång tid från det att underentreprenören har färdigställt sina arbeten fram till slutbesiktning av generalentreprenaden, har det i AB-U 07 punkt 9 införts en rättighet för underentreprenören att påkalla slutavsyning. Vid slutavsyningen kontrolleras förekomsten av synliga skador på entreprenaden. Det innebär att underentreprenören är fri från ansvar för synlig skada som uppkommit efter slutavsyningen, om entreprenören gör sannolikt att skadan inte beror på denne själv. Genom slutavsyningen övergår således risken för synliga skador på beställaren som i detta fall är ni som generalentreprenör. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.29–2018