2017-12-18

Var går gränsen för för lågt anbud vid en upphandling?

Vi har den senaste tiden förlorat flera större upphandlingar i vår hemkommun som vi trott oss ha en verklig chans att ta hem. I vissa fall har vi varit klart dyrare än det vinnande anbudet och vi förstår inte hur de kan lämna anbud till ett så lågt pris. Vi har hört talas om att anbudsgivare kan uteslutas om anbudet är onormalt lågt. Var går denna gräns och måste inte kommunen reagera när de får in ett sådant anbud?

Enligt bestämmelser i nya LOU har en upphandlande myndighet en skyldighet att begära en förklaring av anbudsgivaren om ett anbud förefaller vara onormalt lågt. Om anbudsgivaren inte kan ge ett tillfredställande svar ska anbudet förkastas. Det finns ingen definition av vad som utgör ett onormalt lågt anbud och någon fast gräns går inte att dra. Det är således upp till den upphandlande myndigheten att göra en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om frågan överprövas får saken slutligen avgöras i domstol. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.38-2017