2018-01-30

Väsentligt minskade mängder – hur ska entreprenören tänka?

Vi har kommit överens med vår beställare om ett à-pris för en av beställaren uppskattad mängd jordschakt. Efter arbetets utförande har det visat sig att mängden jordschakt är väsentligt lägre – 1500 kubikmeter i stället för 7 000 kubikmeter (en minskning med cirka 80 procent). Kontraktssumman är totalt på cirka 20 miljoner kronor och avgående är på cirka 1,2 miljoner kronor vilket utgör 6 procent av kontraktssumman. Kan vi få kostnadskompensation? AB 04 gäller.

Bestämmelsen om justering av à-priser återfinns i AB 04 kap. 6 § 6. För att ett avtalat à-pris ska upphöra att gälla krävs att det kontraktsarbete som à-priset avser ökar eller minskar med 25 procent eller mer, att förändringen motsvarar ett värde om minst 0,5 procent av kontraktssumman och att någon av parterna skriftligen anmält att à-priset inte längre gäller. De två första förutsättningarna har blivit uppfyllda i detta fall. Härutöver krävs det en skriftlig anmälan för att à-priset ska kunna bli föremål för justering. Eftersom vi uppfattat saken så att någon skriftlig anmälan ej har gjorts så blir konsekvensen att någon justering i efterhand ej kan ske. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.02-2018