2014-05-12

Vem betalar skyliften?

Vi har gemensamt med vår beställare kommit överens om en särskild besiktning med anledning av uppkomna sprickor på en fasad. Besiktningsmannen som är gemensamt utsedd av parterna uppger sig behöva en skylift. Vem tar denna kostnad?

Om besiktningen verkställs av en person som parterna gemensamt har utsett svarar parterna till lika delar för ersättningen till besiktningsmannen. Detta framgår av AB 04/ABT 06 kap 7 § 15 och tar sikte på ersättningen till just besiktningsmannen. Av samma bestämmelse sista stycket framgår att entreprenören är skyldig att vid besiktning tillhandahålla erforderlig handräckning. I tidigare versioner av AB/ABT angavs att det åligger entreprenören att anskaffa och bekosta handräckning som erfordras vid besiktning. Även om ordet ”bekosta” är borttaget i de senare versionerna så finns risken att kostnaden såsom huvudregel läggs på entreprenören. Vid ett fall som detta då parterna gemensamt beslutat om besiktning och utsett besiktningsman kan det dock förefalla orättvist att entreprenören ensam ska stå kostnaden för handräckning. Förslagsvis svarar istället parterna till lika delar för såväl besiktningsmannens kostnader som kostnaden för skylift. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.15 - 2014