2018-05-03

Vem ska stå för byggbodar och avlopp?

I ett entreprenadavtal som vi har med en beställare står det inget om att vi ska stå för de byggbodar och det tillfälliga avlopp som vi behöver ha i samband med att vi utför den aktuella entreprenaden. Ska vi eller vår beställare stå för kostnaderna för detta? Standardavtalet ABT 06 ingår i entreprenadavtalet och ersättningsformen är fast pris.

Av ABT 06 kap 1 § 10 andra stycket följer att entreprenören på egen bekostnad ska anskaffa allt som behövs för entreprenadens utförande. I detta ingår bland annat hjälpmedel. Motsvarande regel finns i AB 04 kap 1 § 9 andra stycket. Byggbodar och avlopp som entreprenören behöver använda för att utföra entreprenaden är alltså sådant som entreprenören ska anskaffa och bekosta om inget annat anges i entreprenadhandlingarna. När det däremot gäller kontraktsarbetena måste dessa vara angivna i kontraktshandlingarna för att ingå i entreprenörens åtagande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.14-2018