2014-05-12

Vem ska stå för forceringskostnaderna?

Vid ett byggmöte meddelade jag vår underentreprenör att entreprenaden var försenad och att de inte kunde påbörja sina kontraktsarbeten som avtalat. Underentreprenören bad mig anteckna detta i protokollet. Trots förseningen avslutade underentreprenören sina arbeten i tid. Är vi skyldiga att betala de forceringskostander som underentreprenören nu har fakturerat oss (AB 04 gäller)?

En entreprenör kan enligt AB 04 kap 4 § 6 vara skyldig att på begäran av beställaren vidta åtgärd för att undvika eller minska en förlängning av kontraktstiden (forcera). Sådan forcering bekostas av beställaren och ska beställas skriftligen innan åtgärden påbörjas. Vidare kan entreprenören, om beställaren vägrar att ge entreprenören tidsförlängning p.g.a. hinder, besluta att forcera. Om entreprenören sedan kan visa att han hade rätt till tidsförlängning har han rätt till ersättning för forceringskostnaderna. Innan entreprenören vidtar sådan forceringsåtgärd måste han emellertid skriftligen underrätta beställaren om detta och ange beräknad kostnad för forceringen. Anteckningen i protokollet kan inte anses utgöra en underrättelse om hinder enligt AB 04. Då ni således varken har beställt en forcering eller har nekat underentreprenören förlängd kontraktstid, är ni inte skyldiga att betala för forceringen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.8 - 2014