2016-09-26

Vi har inte fått möjlighet att avhjälpa fel – måste vi betala?

För två år sedan utförde vi markarbeten åt en beställare där ABT 06 var avtalsvillkor. Nyligen fick vi ett krav från beställaren. Det gällde kostnader beställaren haft då de låtit ett bolag de har serviceavtal med avhjälpa fel i vår entreprenad. Vi har inte fått möjlighet att själva avhjälpa felet. Är vi skyldiga att betala kravet?

Standardavtalen AB 04/ABT 06 innehåller en bestämmelse om avhjälpande av fel vilken ger entreprenören både en rätt och en skyldighet att avhjälpa fel. Avhjälpandet ska som huvudregel ske utan dröjsmål och senast inom två månader. Om entreprenören inte avhjälper felet inom den angivna tiden eller skriftligen meddelar att man inte har för avsikt att avhjälpa felet får beställaren låta avhjälpa det på entreprenörens bekostnad. Det är vad vi känner till inte prövat om beställaren har rätt till ersättning om man som i ert fall inte först gett entreprenören en möjlighet att själv avhjälpa. I vart fall bör beställaren inte ha rätt till ersättning för avhjälpandekostnader annat än med ett belopp motsvarande den besparing ni gör genom att inte ha behövt avhjälpa, det vill säga den kostnad ni skulle haft om ni hade avhjälpt felet. Man skulle till och med kunna argumentera för att rätten till ersättning helt bortfaller i likhet med vad som gäller vid konsument-entreprenader. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.25– 2016