2018-03-01

Vilka brister måste man underrätta om?

Vi har nyligen ingått avtal med ett kommunalt fastighetsbolag om tillbyggnadsarbeten. När vi räknade på vårt anbud upptäckte vi att beställarens konstruktion inte skulle hålla för de laster beställaren hade räknat med. Vi kunde tydligt se att ytterligare förstärkning skulle bli nödvändig. Vi sa aldrig något om det till beställaren innan vi skrev på kontraktet. Borde vi ha gjort det? AB 04 gäller.

Nej, ni behövde inte underrätta beställaren om bristerna i förfrågningsunderlaget under själva anbudsskedet. När ni nu har ingått avtal måste ni emellertid underrätta beställaren om bristerna ni har upptäckt. Om ni inte gör det kan ni bli skadeståndsskyldig för den eventuella skada som ni orsakar beställaren pga. utebliven underrättelse. Det följer av AB 04 kap. 2 § 9. Det är bara sådant som entreprenören upptäcker som denne är skyldig att upplysa om. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.06-2018