2016-10-19

Vilka kostnader ingår i timpriset vid en entreprenad?

Vi har kommit överens om att tillämpa självkostnadsprincipen och Formulär LR06 på våra ÄTA-arbeten. Vi vill nu debitera kostnaden för våra resor till och från entreprenaden, har vi inte rätt till det? Beställaren vill inte ta dessa kostnader.

Ja, ni har rätt till de kostnaderna. I AB 04 och ABT 06 kap 6 § 9 återfinns reglerna om självkostnads­principen. Enligt punkten 3 i bestämmelsen har ni rätt till ersättning för de kostnader ni har för arbetare med påslag för entreprenörarvode. Som framgår av LR06 utgör kostnaderna inte enbart rena lönekostnader, utan till dessa kommer exempelvis också traktamentskostnader och resekostnader, dvs. alla era faktiska kostnader kopplade till arbetaren. Om ni är anslutna till Byggavtalet framgår där vilken ersättning en arbetstagare har rätt till och därmed vilka kostnader ert företag har. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.30– 2016