2014-03-13

Vite eller skadestånd vid försening?

Vi har blivit försenade med utförandet av en entreprenad utan rätt till förlängning av kontraktstiden. I avtalet ingår AB 04 som kontraktshandling. I AB 04 finns reglerna om vite, men i våra övriga kontraktshandlingar står inte något om detta. Måste vi betala vite eller skadestånd till beställaren p.g.a. förseningen?

I AB 04 kap 5 § 3 fastslås att vite ska betalas i enlighet med kontraktshandlingarna. Detta medför att om det i övriga kontraktshandlingar inte skrivits in någonting om vite har inte heller beställaren rätt därtill. Vitet ska således ha avtalats och preciserats i någon av de övriga kontraktshandlingarna. Det räcker alltså inte med att hänvisa till AB 04 för att kunna utkräva vite. Vidare i nämnda paragraf framgår det att om vite avtalats är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen. Detta betyder att vite är skadeståndsbegränsande. För er del medför det att om vite inte avtalats har beställaren rätt att kräva skadestånd för den skada han drabbats av p.g.a. förseningen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.2 – 2014