2014-10-30

Vite och skadestånd till privatperson

Vi har byggt ett småhus till en konsument och blivit tre veckor försenade. Vi har genom vårt avtal baserat på ABS 09 avtalat om vite men konsumentens kostnader p.g.a. förseningen är högre än vitet. Är vi skyldiga att betala den överskjutande delen? Vite till en konsument är lite annorlunda än vite till en näringsidkare. Till en näringsidkare (företag) föreskriver standardavtalen AB 04 och ABT 06 att beställarens rätt till skadestånd med anledning av förseningen är begränsat till avtalat vite, t.ex. 1 % av kontraktssumman per vecka som entreprenaden är försenad. Till en privatperson är det inte möjligt att begränsa rätten till ersättning genom ett vite. Om konsumentens kostnader p.g.a. förseningen överstiger avtalat vite är ni skyldiga att erlägga mellanskillnaden. Notera att konsumentens skada utöver vitet ska kunna styrkas och i normalfallet är det endast de direkta kostnaderna, t.ex. hyra för ersättningsbostad, som ni ska stå för. I ABS 09 finns även en begränsning att ideell skada eller skada i näringsverksamhet inte ska ersättas av entreprenören. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.28 - 2014