Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetssökande till byggbranschen.

Galaxen Bygg arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetsplatsförlagd rehabilitering. Sedan 2018 stöder vi också nyanlända och långtidsarbetssökande att skapa ett arbetsliv i byggbranschen. Företagets rehabiliterings- och rekryteringsverksamhet baseras på en överenskommelse om samverkan mellan parterna inom byggsektorn och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.

Galaxen Bygg grundades 1986 och verksamheten är rikstäckande, med huvudkontoret i Stockholm. Galaxen Bygg AB ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier.

Arbetsplatsförlagd rehabilitering
Galaxen Byggs uppdrag är att hitta möjligheter till anpassade anställningar i företag för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Och att därefter följa upp personens arbetsförmåga och arbetsanpassning genom hela rehabiliteringsprocessen. Målet är att arbetstagaren ska erhålla ett arbete utan lönestöd.

Inför en anpassad anställning hjälper Galaxen till med aktuella dokument (t.ex. anställningsavtal) och skriver tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare en Handlingsplan för rehabilitering. Galaxen följer upp hur det anpassade arbetet fungerar och utvecklas genom att göra uppföljningar med arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen fattar beslut om lönebidrag och omprövar besluten varje år. Byggsektorns parter har kommit överens om ett kollektivavtalstillägg som reglerar en rehabiliteringsanställning med Galaxenstöd, vilket underlättar för företag att ta emot en person med rehabiliteringsbehov.

Ö 2/1014 Avtal om särskilda regler vid anställning som innefattar rehabilitering inom Galaxenverksamheten (pdf).

Rekrytering nyanlända och långtidsarbetssökande
Galaxen Bygg stöttar och skapar möjligheter till ett arbetsliv inom byggbranschen för nyanlända och långtidsarbetssökande. Galaxen har fått uppdraget och blivit finansierade av branschens parter att matcha kom-petensen hos nyanlända och långtidsarbetssökande till behoven hos arbetsgivare. Denna verksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg och Malmö från 2018. Från 2019 kommer verksamheten successivt spridas över landet.

Arbetsmiljö & Hälsa inom Galaxen Bygg
Galaxen Bygg verkar förebyggande med informations- och utbildningsinsatser till företag och till skolor. Bland annat genomför Galaxen utbildningar om arbetsmiljö och hälsa på byggprogrammen i hela landet.

Läs mer på Galaxens hemsida.

skriv ut

GalaxenBygg_CMYK.jpg