HusoBostad2019.jpg
Styrelsen för Hus och Bostadsutskottet 2019.

Hus- och bostadsutskottet

Utskottet leds av Petra Sedelius, ansvarig för näringspolitik på regionkontoret.

Utskottsmedlemmar

Pehr-Olof Olofsson      Peab (Ordförande)
Kristina Schoug            Ikano Bostad
Kristina Börjesson        Serneke
Mattias Klintbäck         Wästbygg
Jonas Steen                  FO Peterson
Henrik Gustavsson       Skanska
Jonas Skingley              AF Bygg
Lars Ljung                     JM
Markus Brink                Brixly
Therese Kilenstam      Tornstaden
Olof Olausson              Veidekke

Sekreterare är Petra Sedelius, Sveriges Byggindustrier

 De prioriterade frågorna som Hus och Bostadsutskottet driver; 

 • Stabila och långsiktiga villkor för byggandet
 • Att Göteborg ska komma igång med markanvisningarna samt påbörja nya planer.
 • Påvisa konsekvenser av kravställande som ställs i markanvisnings skede, planprocess samt bygglovsskede
 • Stuprörstänk – bättre samverkan och synkning mellan TK, SBK och FK.
 • Bättre regional samordning, inte 13 olika byggmarknader, lära av varandra, ta fram bästa exempel.
 • Överklaganden – tidig dialog med Länsstyrelsen.
 • Avliva myter ”Byggarna sitter på marken”
 • Nya effektivare processer, kan vara byggherredriven planprocess, parallella processer m m.
 • Bättre företagsklimat, attityder, återkoppling.
 • Bemöta felaktigheter om branschen.

 Hur driver vi frågorna?
Genom plattformar vi etablerat eller ingår i, nätverk- och utskottsmöten, seminarier och rundabordssamtal.

 .       Utskottsmöten
Genomför 6 utskottsmöten om året. Dialog med politiker och tjänstemän främst Fastighetsnämnd och Byggnadsnämnd.
Under 2020 kommer vi fortsätta med dialogträffar under utskottsmöten.

 .       Byggsamverkan (BI, Fastighetsägarna, Göteborgs stad)
Fyra möten genomförs under 2019. Tema har satts för varje möte såsom finansiering av nyproduktion då vi hade medverkan av banker. Prissättning och kalkyler för bostadsbyggande, planprocess och planprocess och markanvisning är andra teman som genomförts. I december genomförs årets sista. Statens roll för bostadsbyggandet är då tema och vi kommer att bjuda in TV samt Länsstyrelsen och diskutera överklaganden.

Byggsamverkan har ett au (BI, Fastighetsägarna samt FK) som under oktober kommer att diskutera fram teman för 2020.

 .       Bygg- och Utvecklingsbenchen
l april genomfördes byggbenchen i Härryda. Temat var ”Hur kan vi upprätthålla en hög byggtakt i en vikande konjunktur?” Utvärderingen visade på mkt positiva resultat och god uppslutning från samtliga GR kommuner och bygg- och fastighetsbolag. Nästa Bygg och Utvecklingsbench kommer att genomföras den 27 mars 2020. Dagen genomförs tillsammans med Fastighetsägarna. Programmet är under upparbetande.

 .       Byggdialog Borås
Genomfördes för första gången i oktober förra året, med god uppslutning.
Den 24 oktober är det dags igen för att samlas, Byggbolag, fastighetsbolag samt politiker och tjänstemän i Borås stad. Marknadsläget i Borås är temat. Syfte är att hitta ökad förståelse för varandras roller samt utveckla bättre och effektivare processer i samhällsbygget.

 .       Almedalen
I Almedalen genomfördes rundabordssamtal. Ett viktigt forum där vi lyckas attrahera Göteborgsstads politiker som är på plats.  I år presenterades undersökning om 60 000 bostäder i planer. Syftet var att förmedla en oro för att många planer inte kommer att bli genomförda och att staden börjar markanvisa samt starta nya planer. Utvärdering är gjord och samtliga respondenter tycker det är ett viktigt forum.

 .       Ett positivt företagsklimat för branschen;
PS ingår i Medverkan vid nätverk med Göteborgs stad (BRG) samt Borås stad för att utveckla företagsklimatet för branschen. Möten sker fortlöpande i höst samt 2020.

 .       Nordic Property Expo, 15-16 oktober,
BI deltar med monter.

   Vi har genomfört undersökningar och analyser; 

 • Undersökning 60 000 bostäder i planer

Göteborgs stad har pekat på att de har 60 000 bostäder i olika skeden i planer. Detta har använts om argument för att inte starta nya planer och att inte markanvisa. 

 • Smart kravställande i bygglovsprocessen

Hus och Bostadsutskottet är projektledare samt referensgrupp till SBUF projekt ”Smart kravställande i bygglovsprocessen”. Syftet är att Undersöka och analysera hur Göteborgs stads använder särkrav vid bygglovsskedet. Deltar gör bland andra Boverket och SBK. Förstudien beräknas vara klar i november. 

 • Byggkostnader

Hus och Bostadsutskottet är referensgrupp för FOU projekt om byggkostnader för bostäder i Sverige i jämförelse med andra länder. Skatter av olika slag är i fokus i denna förstudie. 

 • Byggdialogindex

Demoskop har för tredje gången, på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, genomfört en utvärdering av plan – och byggprocessen i 13 kommuner. Resultatet är ett byggdialogindex. Samtliga kommuner i undersökningen av tagit del av resultatet och dialogmöten/rundabordssamtal har genomförts.
I höst påbörjas en ny omgång. Denna gång är även Uddevalla och Skövde med i undersökningen.
På fastighetsmässan, NPE 2018, överlämnade BI vandringspris till Årets kommun och Årets klättrare, till de kommuner som gjort bäst resultat respektive förbättringar sedan förra mätningen. Ny prisceremoni genomförs under 2020. Stort engagemang hos kommunerna.
Hus och bostadsutskottet genomförde workshop i augusti då utskottet utvärderade året som gått samt diskuterade fram de viktiga frågorna för utskottet att driva i höst samt 2020, samt strategier för hur vi ska få genomslag.
Effektivast metoden har varit rundabordssamtal samt dialogmöten med politiker och beslutsfattare. Vi har tidigare haft genomslag i många frågor vi drivit hos kranskommunerna. Vi har i år mycket god dialog med Göteborgs stad.

 Avslutningsvis

När det gäller fokusområdet sund konkurrens arbetar Hus och Bostadsutskottet för ett fair och transparent system när det gäller markanvisning och marktilldelning. Vi arbetar också med att få bort särkrav. Vi vill ha ett Smart kravställande i markanvisning samt plan och bygglovsprocessen.

Vi arbetar också för ett mer homogent regelverk och kravställande. Att vi inte behöver uppfinna hjulet för varje enskild kommun. En förstudie har initierats av GR för att titta på en bättra samverkan och synkning av kommunernas nomenklatur samt hanterande av plan och byggfrågor.

skriv ut