Bostadsinvesteringar

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Bostadsinvesteringar

Ny- och ombyggnad

bostadsinvesteringar.png

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier

Investeringarna i bostäder uppgick till 259 miljarder kronor 2018. Av dessa var 155 miljarder nybyggnads- och 75 miljarder ombyggnadsinvesteringar (fritidshus 13 mdkr och kostnader för ägarbyte 15 mdkr). Nybyggnadsinvesteringarna, som stadigt ökade mellan 1998 och 2007, började minska 2008 och först 2010 kunde en uppgång åter skönjas. Efter några knackiga år sköt investeringarna fart under 2014. Ombyggnadsinvesteringarna har, med undantag för 2008, däremot ökat kontinuerligt under perioden 1998-2010. Sedan sjönk de under tre år innan de åter började stiga 2013. 2018 innebar en ny rekordnotering för ombyggnadsinvesteringarna då investeringnivån steg med 0,1 miljarder från de tidigare rekordnoteringen 2017.

Bostadsbristen i mitten av 1960-talet blev snabbt ett betydande politiskt problem som resulterade i det så kallade miljonprogrammet. Programmet innebar att en miljon bostäder skulle byggas inom loppet av tio år, från 1965 till 1975. Totalt byggdes 920 000 lägenheter i flerbostadshus och av dessa har 70 000 försvunnit från dagens bestånd. Dessa bostäder står idag inför ett nödvändigt renoveringsbehov och är en av anledningarna till att ombyggnadsinvesteringarna i flerbostadshus ökat de senaste åren. 

I slutet av miljonprogramsperioden gick luften ur bostadsmarknaden och nyproduktionen minskade fram till mitten av 1980-talet. Investeringsvolymen låg emellertid kvar på en tämligen jämn nivå genom satsningar på ombyggnad i bostadssektorn.

I början av 1990-talet genomfördes omfattande förändringar i skattepolitiken, vilket försämrade förutsättningarna för bostadsbyggandet. Kombinationen av förändringar i momssystemet, höjd fastighetsskatt, minskade subventioner, kraftigt höjda realräntor efter skatt och en djup lågkonjunktur minskade efterfrågan på nya bostäder väsentligt. I början av 2000-talet ökade efterfrågan på nya bostäder, men utvecklingen bröts hösten 2008 på grund av finanskris och lågkonjunktur. Sedan 2013 har efterfrågan på nya bostäder åter börjat att stiga.

Bostadsinvesteringar

Flerbostadshus och småhus

ombyggnadvsny.png

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier

Investeringar (ny- och ombyggnad) i flerbostadshus och småhus uppgick till 143 respektive 88 miljarder kronor under 2018.

Investeringar i bostäder är intimt förknippade med sysselsättning, ränteläge och hushållens disponibla inkomster. Även en ökande folkmängd och flyttningar inom landet är bidragande faktorer till efterfrågan av bostäder. Politiska beslut och lagar ger också förutsättningar för bostadsinvesteringar. Förändringar i konjunkturläget leder till att hushållens framtidstro påverkas.

Konjunkturcyklerna avspeglas tydligt i diagrammet. (Högkonjunkturen i slutet på 1980-talet, lågkonjunkturen under 1990-talet, högkonjunkturen mitten på 2000-talet, lågkonjunkturen 2008-2013 och nuvarande högkonjunktur som påbörjades under 2014.)

Bolånetakets införande i oktober 2010 har framför allt påverkat nyinvesteringarna i småhus negativt och dessa föll även kraftigt under finanskrisen. Det var först 2016 som volymen nybyggnadsinvesteringar i småhus var högre än nivån 2008 (men är fortfarande lägre än 2007 års nivå). Investeringar i flerbostadshus var 2017 på ny all-time high nivå, sett från så långt tillbaka vi har statistik på delkomponentsnivå, vilket är år 1985, för 2018 såg vi ett abrupt slut i den tidigare så snabba utvecklingen. Det är främst investeringar i flerbostadshus som viker och totalt sett går investineringsvolymen bakåt en aning, främsta orsaken är de amorteringskrav som finns på plats, vilka påverkar eferfrågan på nya bostäder negativt.

Andelen ombyggnadsinvesteringar i respektive huskategori har varierat ganska mycket genom åren. På flerbostadshussidan var andelen som högst i mitten av åttiotalet och toppade på 70 procent 1986. Sedan minskade andelen snabbt och 1991 stod ombyggnad för knappt 30 procent av investeringarna i flerbostadshus. Sedan steg andelen igen och låg i början av 2000-talet kring 50 procent av investeringarna i flerbostadshus. Därefter har ombyggnadsandelen åter sjunkit och genomsnittet för de fem senaste åren är drygt 30 procent. Volymmässigt toppade ombyggnadsinvesteringarna i flerbostadshus år 1987 på 58 miljarder kronor (räknat i 2016 års penningvärde) att jämföra med 27 miljarder för 2016.

På småhussidan har ombyggnadsandelen generellt sett både varit högre och något mindre volatil jämfört med flerbostadshusen. Utvecklingen har också skilt sig från den från flerbostadshusen. För småhusen var ombyggnadsandelen som lägst i början av den tidsserie som visas i diagrammet. Genomsnittet för perioden 1985-1992 är 33 procent. Sedan steg ombyggnadsandelen och för perioden 1993-2007 låg genomsnittet på 55 procent. Genom ROT-avdragets införande i så började ombyggnadsandeln på småhussidan att stiga. Ombyggnadsandelen toppade år 2012 på 68 procent, därefter har andelen sjunkit kontinuerligt och var 2018 nere på 48 procent.

För flerbostadshusen har var andeln ombyggnadsinvesteringar till skillnad från småhussidan som störst i början av denna tidsserie, toppåret 1996 var andelen 70 procent. för 2018 vara samma andel nere på 23 procent.

Nyheter - statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut