remisser.PNG

Remisser 2018 och 2019

Här finner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till Sveriges Byggindustrier under 2018 och 2019. För kompletterande information, kontakta respektive handläggare.

Inkomna remisser

Från: Länsstyrelsen Stockholm
Ärende: Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020 - 2045
Besvaras: 2019-10-15
Handläggare: Birgitta Govén och Marianne Hedberg 


Besvarade remisser

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Diarienr Fi2019/03975/S1 
Besvarad: 2020-01-22
Handläggare: Anna Broman

Från: Kommunstyrelsen, Stockholms stad
Ärende: Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 Diarienr KS 2019/1510 
Besvarad: 2020-01-14
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljödepartementet
Ärende: PM Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet samt skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall Diarienr M2019/01776/R 
Besvarad: 2020-01-13
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets promemoria ”Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell”
Besvarad: 2020-01-07
Handläggare: Sofie Wilhelmsson 

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner Diarienr Fi2019/02681/BB 
Besvarad: 2019-12-13
Handläggare: Anna Broman

Från: Finansdepartementet
Ärende: Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Besvarad: 2019-09-13
Handläggare: Anna Broman

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)
Besvarad: 2019-09-12
Handläggare: Tomas Weis och Charlotta Steinwall

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Världens utmaning, världens möjlighet. Agenda 2030-delegationens betänkande SOU 2019:13
Besvarad: 2019-07-01
Handläggare: Marianne Hedberg och Birgitta Govén

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)
Besvarad: 2019-06-05
Handläggare: Anna Broman och Erik Lindtorp

Från: SIS, Swedish Standards Institute
Ärende:  SIS-remiss 18245 avseende ftSS 914221
Besvarad: 2019-05-28
Handläggare: Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)
Besvarad: 2019-04-03
Handläggare:  Sofia Gunnarsson

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Meddelande från kommissionen; En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig version för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Besvarad: 2019-02-21
Handläggare: Marianne HedbergBirgitta Govén

Från: Finansdepartementet
Ärende: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44)
Besvarad: 2019-01-31
Handläggare: Rakel Frölich

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)
Besvarad: 2019-01-11
Handläggare:  Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial
Besvaras: 2018-12-15
Handläggare: Marianne HedbergBirgitta Govén

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Remiss av betänkande SOU 2018:34 ”Vägar till hållbara vattentjänster”
Besvarad: 2018-10-31
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster , samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses, SOU 2017:34, dnr M2017/01115/Nm.
Besvaras: 2018-10-03
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)
Besvarad: 2018-10-29
Handläggare: Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)
Besvarad: 2018-10-29
Handläggare: Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Besvarad: 2018-09-28
Handläggare: Anna Broman

Från: Näringsdepartementet
Ärende: 
Betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)
Besvarad: 
2018-06-21
Handläggare:
 Birgitta Govén

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Besvarad: 2018-06-13
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)
Besvarad: 2018-06-25
Handläggare: Fredrik Isaksson

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Krav på rapportering av betalningstider (Promemoria N2017/07725/KSR)
Besvarad: 2018-05-23
Handläggare:  Rakel Frölich

Från: Boverket
Ärende: 
Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 20074 om energideklaration för byggnader
Besvarad: 2018-05-11
Handläggare: Birgitta Govén

Från: Boverket
Ärende: Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder 
Besvarad: 2018-04-30
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU2017:106)
Besvarad: 2018-04-30
Handläggare: Fredrik Isaksson

Från: Finansdepartementet
Ärende:  SOU 2017:94 Beräkning av skattetillägg
Besvarad: 2018-03-09
Handläggare:  Sofie Wilhelmsson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets promemoria ”Exitbeskattning för fysiska personer”
Besvarad: 2018-03-02
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  En gemensam bild av bostadsbyggandet
Besvarad: 2018-02-16
Handläggare:  Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  En mer förutsägbar byggprocess – Förenklad kontroll av serietillverkade hus
Besvarad: 2018-02-15
Handläggare:  Björn Wellhagen

Från: Boverket
Ärende: Remiss gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till grönare städer.  
Besvarad: Sveriges Byggindustrier avstod från att lämna synpunkter då förslaget var riktat till kommunerna. 
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet 
Besvarad: 2018-01-08
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsregistret
Besvarad: 2018-01-22
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Promemoria om verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Besvarad: 2018-01-22
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan och byggförordningen (2011.338)
Besvarad: 2018-01-15
Handläggare:  Birgitta Govén

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende:  Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)
Besvarad: 2018-01-08
Handläggare: Marianne Hedberg

Från Näringsdepartementet

Ärende Remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Besvaras 2018-12-15

Handläggare Marianne Hedberg, Birgitta Govén


skriv ut