Green spring tree leaves in sunshine, natural background

Branschen kräver bättre information om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö

Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan. Det skriver SABO, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier i ett gemensamt positionspapper.

EU:s ovilja att lagstifta om byggprodukters innehåll har släppt in hälsovådliga produkter på marknaden, anser organisationerna. Medlemsländerna har därför skapat nationella system för att skydda sig mot detta, något som skapar handelshinder.

– Byggprodukters innehållsdeklarationer måste regleras centralt, annars hämmar vi den inre marknaden, säger Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier.

Europakommissionen håller för närvarande på att revidera byggproduktförordningen, som reglerar märkning och innehållsdeklarationer av byggprodukter. Förordningen är starkt sammankopplad med EU:s kemikalielagstiftning, som effektivt förbjuder ämnen som klassas som ”mycket oroväckande” i byggprodukter.

Dessvärre tillåts fortfarande ämnen som har cancerogena, mutagena och hormonstörande effekter. För att få bukt med detta har bygg- och fastighetsbranschen för många år sedan enats om Byggvarudeklarationen (se länk nedan). I en sådan deklaration beskrivs en byggprodukts kemiska innehåll och andra miljöegenskaper på ett sätt som går längre än lagstiftningen.

”Denna information bedöms sedan utifrån Byggvarubedömningens kriterier, även det ett branschinitiativ, alternativt Sunda Hus kriterier, eller registreras i BASTA (se länkar nedan).”

Trots dessa två initiativ finns luckor vad gäller information och därtill har initiativen växt allt för långsamt under många år. Därför behöver lagstiftningens basnivå höjas, menar organisationerna.

– Men med mer information om byggprodukter kan våra företag göra bättre val. Detta ger mervärde för både hyresgäster och fastighetsägare eftersom hälsorisker kan minimeras och byggmaterial inte behöver bytas ut om de i efterhand visar sig vara miljöfarliga, säger Marianne Hedberg.

Utöver att utöka produktdeklarationer med kemiskt innehåll bör Europakommissionen även komplettera med krav på information om produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt hur man ska demontera och återvinna dem, framhåller organisationerna.

– Ska byggbranschen bidra till Parisavtalet och minska utsläppen av växthusgaser så behöver vi tillgång till information om produkternas klimatpåverkan, säger Marianne Hedberg.

Positionspappret

Föreningen för byggvarudeklarationers webbplats

Sunda Hus webbplats

Basta Onlines webbplats

skriv ut