Farliga ämnen

Farliga ämnen

Varje dag utsätts vi för tusentals kemikalier. Många av dessa kemikalier är skadliga för både hälsa och miljö. Tyvärr saknas ofta kunskapen om hur dessa ämnen påverkar oss. Många av de ämnen vi utsätts för dagligen sprids genom alla de produkter och material som omger oss.

I byggbranschen används tusentals kemiska produkter och byggvaror med olika kemiska tillsatser. Dessa tillsatser byggs in i de fastigheter där vi kommer att bo, jobba och vistas i många år framöver. Byggsektorn har en viktig uppgift framför sig att utveckla och välja material som är bra för miljön samt att säkerställa att byggvaror är fria från farliga ämnen. En ännu större utmaning är att sanera de farliga ämnen som redan finns inbyggda i det befintliga fastighetsbeståndet. 

Handboken Farligt avfall som mobilapp

Med hjälp av mobil­appen Farligt avfall kan du på ett snabbt och enkelt sätt ta reda på hur olika typer av avfall ska hanteras. Läs mer

BASTA

BASTA är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter som vänder sig till entreprenörer, beställare/byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, grossister och materialleverantörer. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

BASTA drivs som ett icke vinstdrivande bolag och ägs gemensamt av Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklar tillsammans det gemensamma bolaget BASTA, som är ett icke-vinstdrivet bolag.

EU:s kemikalielagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. I BASTA:s produktdatabas finns bygg- och anläggningsprodukter som uppfyller olika krav på kemiskt innehåll. BASTA:s databas innehåller dels BETA-registret, med produkter som uppfyller grundkrav, dels BASTA-registret, med produkter som uppfyller högre krav. Databasen är gratis och öppen för alla. BASTA tillhandahåller även ett webbaserat verktyg BASTA Projekthanteraren, som gör det möjligt att dokumentera materialval i projekt.

REACH - kemikalielagstiftning för EU

Reach är en kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007 i hela EU och som ska införas stegvis under de närmaste tio åren. 

Grundprincipen i Reach är att tillverkare, importörer och användare bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, säljer eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Den som använder kemikalier i en mängd av minst ett ton ska registrera dessa hos den nybildade Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA i Helsingfors och samtidigt lämna in en riskbedömning om ämnet.

Minst 30.000 ämnen ska registreras. Kemikalier som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper ska också tillståndsprövas innan de får användas. 

Framgången med Reach kommer att vara beroende av en snabb och effektiv process för att identifiera de farligaste kemiska ämnena på den europeiska marknaden och ersätta dem med säkrare alternativ.

Vid tillståndsprövningen av farliga kemikalier ska möjligheten att byta ut kemikalien mot ett säkrare alternativ övervägas.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; på svenska Registrering, Utvärdering, Godkännande och Begränsning av kemikalier.

Reach Sin List 1.0: www.chemsec.org/list/

Rapporten Substitution 1.0:www.chemsec.org

Förorenade områden

Idag finns ca 80.000 förorenade områden i Sverige. Dessa har uppkommit som ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet som har bedrivits på platsen. Befintliga markföroreningar anses utgöra ett större hot mot människa och miljö än pågående miljöfarlig verksamhet. För att minska spridningen av miljögifter i naturen är det viktigt att åtgärder vidtas för att sanera dessa områden.

Byggbranschen har en viktig roll i arbetet med att identifiera, undersöka och efterbehandla förorenade områden. Förorenad mark uppmärksammas ofta i samband med bygg- och anläggningsarbete. Idag utnyttjas ofta gammal industrimark för att bygga nya bostadsområden och företagscentra. Då är det vikigt att en utförlig sanering av marken utförs innan ny byggnation påbörjas. 

Nyheter
2020-01-30

Birgitta Govén talar på forum om hållbar stadsutveckling

Hallå där! Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier, som den 4 februari talar på Stockholms stads forum om hållbar stadsutveckling och energieffektiva byggnader.

Läs mer
2019-12-17

"Vi kan inte längre lita på två hål i väggen"

Inom ramen för Svenskt Näringsliv projekt Kraftsamling elförsörjning lanseras nu Elnätsutmaningen. Det är den andra underlagsstudien som djupdyker i vilka problem det svenska elnätet står inför och vad som kan göras åt dem.

Läs mer
2019-12-17

"EU:s gröna giv innehåller godbitar för branschen."

Hallå där! Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier, som koordinerar arbetet med att implementera Färdplan 2045 och bevakade klimattoppmötet COP25 i Madrid för bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut