Hållbarhet

Hållbarhet

Sveriges Byggindustrier vill bidra till ett hållbart byggande – det vi bygger ska vara hållbart och vi ska göra det på ett hållbart sätt. För dagens och morgondagens välfärd. Vi står bakom agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbarhet.

Det ligger i vårt uppdrag att underlätta för medlemsföretag att utvecklas hållbart genom inspiration, information och stöd.

Hållbarhetsredovisning

Från och med det räkenskapsår som inleds efter 31 december 2016 ska större företag hållbarhets­rapportera. En hållbarhetsrapport är en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information ska omfatta frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Bestämmelserna har sin grund i en ändring av EU:s redovisningsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy). Den svenska lagstiftaren har dock valt att gå längre och har låtit fler företag omfattas av regleringen än vad som följer av EU:s minimikrav.

Frågor och svar om hållbarhetsredovisning

Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett bank med frågor och svar om lagen om hållbarhetsredovisning. Syftet är att informera Sveriges Byggindustriers medlemsföretag om vad den nya lagen kräver. Vi har sammanställt informationen efter bästa förmåga men kan inte garantera att informationen inte innehåller några felaktigheter. Den information som finns bland frågorna och svaren ska ses som en introduktion i ämnet. Konsultera därför egen expertis innan ni påbörjar arbetet med att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

Informationen i frågorna och svaren nedan innehåller information om lagen om hållbarhetsredovisning. Syftet är att informera Sveriges Byggindustriers medlemsföretag om vad den nya lagen kräver. Vi har sammanställt informationen efter bästa förmåga men kan inte garantera att informationen inte innehåller några felaktigheter, och den ska därför ses som en introduktion i ämnet. Vi har heller ingen rådgivning i frågan. Konsultera egen expertis innan ni påbörjar arbetet med att upprätta en hållbarhetsredovisning.

Frågor och svar
 • Varför en lag?

  » Visa svar
 • När börjar de nya kraven gälla?

  » Visa svar
 • Var är de nya lagreglerna införda?

  » Visa svar
 • Mitt företag upprättar redan hållbarhetsrapport sedan tidigare, behöver vi bry oss om den nya lagen?

  » Visa svar
 • Finns det några skillnader mellan EU-direktivet om hållbarhetsrapportering och den svenska lagen?

  » Visa svar
 • Vad gäller i andra EU-länder?

  » Visa svar
 • Vilka företag är skyldiga att upprätta hållbarhetsrapport?

  » Visa svar
 • Ska ett dotterföretag som ingår i en koncern upprätta hållbarhetsrapport?

  » Visa svar
 • Var ska hållbarhetsrapporten offentliggöras?

  » Visa svar
 • När ska hållbarhetsrapporten vara klar?

  » Visa svar
 • Kan hållbarhetsrapporten ingå i årsredovisningen?

  » Visa svar
 • Ska hållbarhetsinformation ingå i delårsrapporteringen?

  » Visa svar
 • Vilket språk ska hållbarhetsrapporten upprättas på?

  » Visa svar
 • Ska hållbarhetsrapporten undertecknas?

  » Visa svar
 • Vem ansvarar för hållbarhetsrapporten?

  » Visa svar
 • Vad ska hållbarhetsrapporten innehålla?

  » Visa svar
 • Vad innebär sociala och personalrelaterade frågor?

  » Visa svar
 • Vad omfattas av hållbarhetsfrågan miljö?

  » Visa svar
 • Exakt vilka hållbarhetsupplysningar ska ingå i rapporten? Hur omfattande är upplysningsskyldigheten?

  » Visa svar
 • Hur ska affärsmodellen beskrivas?

  » Visa svar
 • Vad menas med policy i hållbarhetsfrågor? Finns det några exempel på policies?

  » Visa svar
 • Mitt företag saknar policy i en hållbarhetsfråga, måste vi införa en?

  » Visa svar
 • Vad är ett granskningsförfarande och hur kan det beskrivas?

  » Visa svar
 • Hur ska man rapportera om resultatet av en policy?

  » Visa svar
 • Hur långt i värdekedjan ska riskbedömningen sträcka sig?

  » Visa svar
 • Vilka upplysningar bör lämnas om hantering av risker?

  » Visa svar
 • Vad är en central resultatindikator?

  » Visa svar
 • Kan man avstå från att lämna upplysningar?

  » Visa svar
 • Vilka riktlinjer finns det för hållbarhetsrapportering?

  » Visa svar
 • Finns det någon svensk normgivning som specificerar lagkraven?

  » Visa svar
 • Uppfyller man lagkraven om man upprättar hållbarhetsrapport i enlighet med GRI G4?

  » Visa svar
 • Goda exempel på hållbarhetsredovisning

  » Visa svar
 • Ska hållbarhetsrapporten granskas av revisorn?

  » Visa svar
 • Är det tillåtet att låta hållbarhetsrapporten omfattas av revisorsgranskning.

  » Visa svar
 • Vad ska revisorn yttra sig om?

  » Visa svar
 • Kontrolleras hållbarhetsrapporten på något annat sätt än av revisorn?

  » Visa svar
skriv ut