Att förebygga fallrisker

Under de senaste åren har fallolyckorna varit bland de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro såväl bland kvinnor som bland män. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla arbeten med fallrisker – i likhet med andra risker på en arbetsplats – riskbedömas och planeras noggrant i förväg av arbetsgivaren med instruktioner till arbetstagarna om vilka skydd som ska användas och hur skydden ska användas. 

Vid val av fallskydd är det viktigt att bland annat tänka på vilket slags arbete som ska utföras, vilka möjliga säkra arbetsmetoder som står till buds, hur man kan sig upp till platsen där arbetet ska utföras och ner igen, hur platsen för arbetet ser ut (höjd, lutning, bärighet med mera), hur lång tid arbetet tar, hur många som ska arbeta samtidigt på platsen samt om det finns behov av avspärrningar.

Alla fallrisker från 2 meter eller mer ska riskbedömas inte bara av arbetsgivaren utan även av byggherren och byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) samt av byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (BAS-U). Samtliga dessa aktörer ska i arbetsmiljöplanen för byggarbetsplatsen beskriva hur fallriskerna ska förebyggas. Redan i det allra tidigaste skedet av ett bygg- och anläggningsprojekt ska byggherren och BAS-P verka för att alla som deltar i planeringen och projekteringen av projektet försöker se till att fallrisker kan reduceras så långt det går och - där fasta fallskydd eller personlig fallskyddsutrustning ändå måste användas - att det finns utrymme och fästanordningar på arbetsplatsen för ställning, lift, skyddsräcke eller annat nödvändigt fast fallskydd samt infästningar på tak e.dyl. för personligt fallskydd.

Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer måste man enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter använda så kallade kollektiva/fasta skydd i första hand. Fallrisker på högre höjder förekommer exempelvis i samband med fasadarbeten eller arbeten på tak. Det kan också handla om arbeten i närheten av en djup schaktgrop. Användning av kollektiva skydd kan vara att arbetet utförs med hjälp av ställningar, arbetsplattformar, liftar, skyddsräcken eller andra skydd som inte en arbetstagare själv har på sig. Personlig fallskyddsutrustning får endast användas om det inte går att använda kollektiva skydd eller om arbetet är så kortvarigt att det inte är rimligt att montera och använda fasta skydd. Om personlig fallskyddsutrustning används måste det finnas en plan för undsättning av den/de som utför arbetet och som kan falla och bli hängande.

Många fallrisker uppstår särskilt i samband med användning av stegar och arbetsbockar, vid montering eller demontering av ställningar och väderskydd samt vid snöskottning på tak. Därför finns specifika föreskrifter från Arbetsmiljöverket som reglerar hur fallriskerna ska förebyggas i dessa situationer.

Sanktionsavgifter

Arbetsmiljöverkets inspektörer kontrollerar vid sina inspektioner på olika arbetsplatser om arbeten med fallrisk utförs säkert och med rätt skydd. Om arbetena inte utförs på sätt som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete kan verket utfärda en sanktionsavgift till arbetsgivaren. På www.avgiftsundvikaren.se kan du se vilka av föreskrifterna i byggbranschen som är förenade med sanktionsavgifter och räkna ut hur stora sanktionsavgifterna kan bli för ditt företag om du inte följer reglerna.

Statistik fallolyckor

Under de senaste åren har fallolyckorna varit bland de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro såväl bland kvinnor som män. Ungefär en tredjedel av alla arbetsolyckor har varit fallolyckor. Ca 45 procent av fallolyckorna leder till över två veckors sjukskrivning., läs mer om denna statistik på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Mer information

Läs mer på Arbetsmiljöverkets (AV) hemsida om:

  • Byggnads- och anläggningsarbete
  • Stegar och arbetsbockar
  • Ställningar
  • Personlig fallskyddsutrustning
  • Snöskottning 
  • Sanktionsavgifter

Läs ännu mer om säkerhet vid arbete på tak på Taksäkerhetskommitténs (TSK) hemsida. TSK är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer som arbetar med att förebygga och minska riskerna för olycksfall vid takarbeten.

skriv ut

PUBLIKATIONER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET


ARBETSMILJÖRÅDGIVNING FÖR MEDLEMSFÖRETAG

Om ditt företag är medlem i Sveriges Byggindustrier kan du få mer information eller hjälp vad gäller arbetsmiljö och säkerhet av någon av våra regionala arbetsmiljörådgivare.