Färdplan 2045

Så här arbetar vi

Arbetet leds av Sveriges Byggindustrier och bedrivs med färdplanen som en grund. Alla som har skrivit på färdplanen bjuds in till en gemensam workshop 2-3 gånger per år. Vid dessa träffar prioriterar vi projektidéer som ska leda till målen i färdplanen med utgångspunkt från allas erfarenheter samt rådande förutsättningar. Till färdplansarbetet kopplas en styrgrupp, ledd av Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. 

Arbetet bedrivs genom att initiera och leda projekt, aktiviteter och mindre kluster som ska bidra till att uppfylla målen i färdplanen och leda till ett hållbart byggande. Vid workshoppar som arrangeras två gånger per år diskuteras och prioriteras vilka projekt och aktiviteter som behöver genomföras för att vi ska lyckas. Alla projekt och aktiviteter skrivs in i projektets aktivitetslista som revideras minst en gång per år. Det är viktigt att hela värdekedjan bjuds in att delta i projekten och att de som är främst berörda medverkar i arbetet. Vid behov upphandlas externa projektledare för att leda projekten. Resultaten rapporteras löpande både på hemsidan, i nyhetsbrev samt på seminarier och konferenser. 

Vissa frågeställningar som är kopplade till färdplansarbetet kräver att mindre nätverk eller kluster bildas inom vissa områden för att diskutera och hitta gemensamma lösningar för specifika frågor. Exempel på sådana kluster är materialtillverkare, konsulter/arkitekter och banker/finansieringsinstitut.

För att uppnå regional spridning förankras arbetet i befintliga nätverk ute i landet, exempelvis via Lågan, BI:s regionala nätverk och andra lokala nätverk inom hållbart byggande. Målet är att man inom dessa nätverk tar ansvar och startar upp egna projekt kopplade till färdplansarbetet eller använder redan framtagna resultat och implementerar i aktuella projekt inom regionen.

Påverkansarbete är en central del av färdplansarbetet. Det innebär bland annat att vi ska ha löpande kontakt med berörda beslutsfattare för att diskutera, informera och påverka dem att arbeta i rätt riktning för ett hållbart och konkurrenskraftigt byggande. 


skriv ut