Buller vid håltagning

Genom åren har maskintillverkarna utvecklat och anpassat bilnings- och slagborrmaskiner för användaren. Ett stort problem är det buller som dessa maskiner genererar. Många ROT-projekt genomförs med pågående verksamheter och störningar uppstår då för dem som är kvar i byggnaden. Speciellt stora blir olägenheterna, när de utförs i ljudkänsliga miljöer som sjukhus, skolor eller hotell.

Det finns tre vägar att gå då man vill göra ombyggnadsverksamheten mindre störande:

  1. Ljudet sprider sig i byggnaden i hög grad beroende på hur den är konstruerad. En första ansats är att göra en teknisk/akustisk besiktning av byggnaden för att få en uppfattning hur stomljud kommer att spridas. 
  2. Projektledaren kan genom en god planering hålla de som arbetar i närheten av pågående ombyggnadsarbeten underrättade om när störande arbetsmoment skall ske, vilket gör att störningen upplevs som mindre påfrestande. 
  3. Det finns möjlighet att föreskriva maskiner och metoder som är mindre störande än de som normalt kommer till användning.

Det är i första hand beställaren som kan sätta reglerna för hur bullerproblematiken i en känslig ombyggnadsmiljö skall hanteras.

Vi har i detta projekt avgränsat oss till att redovisa, prova och utvärdera alternativa mindre störande metoder för borrnings- och bilningsarbeten i betong, eftersom det finns alternativa metoder som förefaller rimliga och kan provas med enkla medel. I projektet har tester med höghastighetsborrmaskiner genomförts.

skriv ut