Branschföreningar inom Sveriges Byggindustrier

Många av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag med speciell inriktning (s.k. specialföretag) är medlemmar i en yrkesspecifik branschförening. Följande branschföreningar ingår genom samarbetsavtal i branschregionen inom Sveriges Byggindustrier:


Bergsprängnings Entreprenörernas Förening (BEF)

Branschförening för företag med huvudsaklig inriktning på bergsprängning. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF)

Den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter. Gemensamt för relining är att det ger fastighetsägare, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare lösning än att byta ut ledningarna genom traditionellt stambyte. Verksamheten bedrivs från eget kansli.

Hemsida  /  E-post


Branschorganisationen Schaktfritt (BOS)

Som medlem i BOS är du en viktig del i att forma framtidens schaktfria tekniker. Vi välkomnar alla branschens intressenter till branschöverskridande diskussioner om kvalitativt utförande. Våra medlemmar är seriösa och ansvarsfulla entreprenörer med en betydande verksamhet inom schaktfria metoder. Tillsammans väcker vi viktiga frågor, sätter gemensamma standarder och påverkar utvecklingen. 

Hemsida / E-post


Dykentreprenörerna (DIB)

Branschförening för företag med huvudsaklig inriktning på undervattensentreprenader som broar, kajer och hamnanläggningar. Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier. 

Hemsida  /  E-post


Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ)

Branschföreningen FSJ  tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader.

Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier.

Hemsida / E-post


Geotec - Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Branschförening för borrentreprenörer inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Golvbranschens Riksorganisation (GBR)

Den samlade branschorganisationen för entreprenörer, handlare och materialleverantörer inom golv- och väggbranschen med huvudsaklig inriktning på halvhårda och mjuka produkter som parkett- plast- linoleum- och textila golv. GBR är uppdelad i två branschföreningar: Golvåterförsäljarnas förening, GFF och Golvleverantörernas förening GLF. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Håltagningsentreprenörerna (HIB)

Branschförening för företag med huvudsaklig inriktning på håltagning och sågning i hårda material. Verksamheten bedrivs från eget kansli.

Hemsida  /  E-post

Anm: Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna har gått samman i BFB, Branschorganisationen för Byggnadsberedning.  
www.byggnadsberedning.se 


Lösullsentreprenörerna

Branschförening för företag med huvudsaklig verksamhet inom isoleringsarbeten såsom lösullsisolering, återvinning av isoleringsskivor och mattor samt viss teknisk isolering. Verksamheten bedrivs från eget kansli.

Hemsida  /  E-post


Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna (MKL)

Branschorganisationen för företag med specialistkompetens inom alla typer av lyft. Från snabba beställningsuppdrag med mobilkran till kvalificerade mobila lyft och förflyttningar av tunga konstruktioner. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening (PER)

Branschförening för entreprenadföretag som arbetar med keramiska material för golv och vägg. Tillsammans med Kakelföreningen som består av branschens tillverkare, importörer och leverantörer är PER huvudman för Byggkeramikrådet som är den byggkeramiska branschens serviceorgan. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Riv- och saneringsentreprenörerna

Branschförening för företag som huvudsakligen arbetar med rivnings- och saneringsentreprenader samt kringliggande verksamhet såsom sanering och återbruk av förorenad jord, återvinning och demontering av byggnader. Verksamheten bedrivs från eget kansli.

Hemsida  /  E-post

Anm: Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna har gått samman i BFB, Branschorganisationen för Byggnadsberedning.  
www.byggnadsberedning.se 


Ställningsentreprenörerna (STIB)

Branschförening för företag verksamma inom ställningsbyggnad med huvudinriktning att tillgodose byggindustrin och övriga beställarkategorier med säkra ställningar. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR)

Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) är en organisation som verkar för entreprenörer, leverantörer och konsulter i fogbranschen. Vi arbetar för rätt konstruerade fogar i byggnader, säkra materialval och fackmannamässigt arbetsutförande. Vi ägnar stor uppmärksamhet åt fogars och fogmaterials betydelse för miljön både under byggnadstiden och i den färdiga byggnaden.

SFR arbetar för att stärka kvalitetsmedvetandet hos alla byggbranschens aktörer - byggherrar, förvaltare, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Det resulterar i bättre fungerande byggnader och lägre underhålls- och driftskostnader. Ett led i detta är en återkommande vidareutbildning av de anställda i medlemsföretagen och auktorisation av medlemsföretag som uppfyller fastställda krav

Hemsida  /  


Swedish Rental Association (SRA)

SRA är branschorganisationen för uthyrningsföretag. Våra medlemmar utför tjänster och hyr ut olika produkter – bygg- och anläggningsmaskiner, utrustning och flyttbara lokaler – till näringsliv, samhälle och privatpersoner. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Svensk Grundläggning (Safe)

Svensk Grundläggning är ett forum för branschövergripande diskussioner för att utveckla utförandet av geokonstruktioner. Föreningen är öppen för intressenter inom grundläggningsprocessens alla skeden. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Svenska Vägmarkeringsföreningen (SVMF)

Föreningen är en intresseorganisation för företag, organisationer och andra institutioner verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Föreningen drivs från eget kansli. 

Hemsida E-post


Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening (SPEF)

Branschförening för företag med huvudsakligen inriktning på murnings-, putsnings- och fasadentreprenader. Föreningen drivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Takentreprenörerna (TIB)

Branschförening för företag verksamma inom tätskiktsbranschen med huvudinriktning att tillgodose olika beställarkategoriers behov av tätskiktssystem med hög kvalitet. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post


Undertaksföreningen

Branschförening för företag med huvudsaklig inriktning på undertaks- och mellanväggsmontage. Föreningen drivs från eget kansli. 

Hemsida  /  E-post

Undertaksportalen 


 

skriv ut

 BI_Branschforening.jpgBranschföreningarna tillvaratar medlemsföretagens behov av branschservice medan BI arbetar med generella branschfrågor samt arbetsgivarfrågor. Genom detta samarbete kan medlemsservicen förbättras och dubbelarbete undvikas.

Föreningarna har egna styrelser och egen ekonomi men får för gemensamma medlemmar viss ekonomisk ersättning för att tillhandahålla branschspecifik service inom BI:s basutbud. Mycket av föreningarnas arbete bedrivs av medlemsföretag i styrelser, utskott m.m. Kanslifunktionen varierar mellan föreningarna. Några föreningar har egna kanslier med anställd personal, andra köper hela eller delar av kanslifunktionen via BI.

Som samrådsorgan för branschregion finns branschregionråd som utgörs av en ordinarie ledamot jämte en personlig suppleant från varje i regionen ingående förening. Ledamöterna och suppleanterna väljs av respektive förening. Branschregionen leds av en regionchef.

Beslut att teckna samarbetsavtal fattas av BI:s styrelse som också fastställer indelning av och antal branschregioner.