RBK - Rådet för byggkompetens

Rådet för ByggKompetens, RBK, är ett samarbetsorgan vars intressenter gemensamt verkar för en hög kompetensnivå i byggandet och bevakar att branschen har tillgång till adekvat och aktuell utbildning och kunskapsprövning. RBK kvalitetssäkrar utbildningar hos Entreprenörsskolan, Sveriges Byggindustriers kursverksamhet.

RBK förvaltar systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong, genomför kunskapsprövningar, hanterar ansökningar, utfärdar auktorisationer och för register över de fuktkontrollanter som är verksamma inom systemet.

Rådets huvuduppgifter är att:

  • följa och påverka förändringar i bygglagstiftningen avseende kompetens- och behörighetskrav,
  • beskriva mål och föreslå riktlinjer för utbildningar som tillgodoser lagstiftningens krav,
  • tillhandahålla utbildning enligt dessa riktlinjer,
  • bidra till att kompetenta lärare finns att tillgå och i erforderlig utsträckning också ombesörja kunskapsprövning.

De samarbetande intressenterna i RBK är Sveriges Byggindustrier (BI), Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Ledarna, Byggherrarna, SP SITAC och Boverket (de båda sistnämnda adjungerade).

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong - kvalitetssäkrad fuktmätning

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong är ett noggrant utarbetat kvalitetssystem där varje mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat sätt.

Läs mer om RBK på RKB:s hemsida

skriv ut