Mål för Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet

Målet med en FoU-relaterad verksamhet är att hantera FoU-frågor och synliggöra resultaten av dessa på ett sätt som direkt och indirekt gagnar medlemmarna. Verksamheten ska skapa förutsättningar för kompetenshöjning samt verka för att branschens anseende och attraktivitet höjs. FoU-verksamheten ska också understödja annan verksamhet som drivs inom ramen för BI.

Målet uppnås genom

  • att initiera och stödja FoU-projekt inom angelägna områden,
  • att samverka med högskolor och universitet,
  • att öka intresset i branschen för forskning och utveckling,
  • att aktivt följa FoU-insatser och försöka förutse FoU-behov,
  • att bidra till informationsspridning om avslutad, pågående
    och planerad FoU,
  • att  samverka mellan flera företag i varje enskilt projekt.

FoU-verksamheten koncentreras till branschgemensamma frågor och formaliseras genom regionala FoU-utskott.

skriv ut