FoU-policy

Sveriges Byggindustriers policy för FoU, fastställd av styrelsen 2001-02-14

Sveriges Byggindustrier (BI) skall stimulera medlemsföretagen att ensamma eller tillsammans med andra bedriva FoU. Därutöver skall BI aktivt främja meningsfull FoU inom för medlemmarna vitala områden för att därigenom skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt byggande med god lönsamhet och gott renommé.

För ytterligare information, kontakta: Pär Åhman, tel: 031-708 41 04.

skriv ut