Regionala FoU-utskott

Styrgrupp FoU

Ordförandena i respektive utskott bildar tillsammans en styrgrupp med ansvar för samordning och helhetssyn av verksamheten. Samordningsansvarig inom Sveriges Byggindustrier bistår som sekreterare och handläggare i styrgruppen. I regionerna bistår tjänstemän från Sveriges Byggindustrier med stöd så att den regionala verksamheten fungerar.

Styrgruppens uppgifter är i första hand:

1. Samordning och ledning
Styrgruppen ansvarar för att verksamheten ”FoU inom BI” bedrivs på ett rationellt sätt och i linje med Sveriges Byggindustriers FoU-policy. Gruppen ser till att den branschinriktade regionala FoU som bedrivs samordnas. På så sätt undviks dubbelarbete och i stället främjas samverkan mellan regionerna.

2. Företräda utskotten nationellt
Styrgruppen företräder alla regionala utskott i frågor som gynnar verksamheten totalt sett. Detta gäller frågor av gemensamt intresse och kan avse såväl ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten som kontakter med olika aktörer av vikt, omvärldsförändringar m.m.

3. Informationsspridning
Styrgruppen beslutar om nationella insatser vad gäller informationsspridning då resultat bedöms vara av sådan vikt att extraordinära informationsinsatser krävs eller är av stort intresse att sprida för i första hand medlemsföretagen inom BI men även för annan publik då det bedöms som viktigt för att höja branschens anseende.

4. Stötta de regionala initiativen
Styrgruppen har en uppgift i att uppmuntra de regionala utskotten genom att tillse att det sker ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan dem. Detta sker vid en årlig nationell träff.

Ledamöter:

  • Christer Karström, ordförande, NCC Construction Sverige AB
  • Rolf Jonsson, Wäst-Bygg
  • Jan Kjellson, Peab AB
  • Erik Lindbäck, Lindbäcks Bygg
  • Pär Åhman, sekr, Sveriges Byggindustrier
skriv ut