Färdplan 2045

Stormöten26 november - Referensgruppsmöte nr 2 Hållbar Upphandling, Stockholm.

Tanken denna gång var att fokusera på modellen för hållbar upphandling. Vi fokuserade i första hand på hur arbetsprocessen för hållbar upphandling borde se ut och arbetar nu med att definiera och forma detta.

Ansvarig i färdplansgruppen är Marianne Hedberg.


8 oktober - Stormöte för er som skrivit på Färdplan 2045, Stockholm

Tema: Grön finansiering

Fardplan_2045_stormote_8_okt_gron_finansiering.jpg

På vårt tredje stormöte fick vi bland andra lyssna på vår bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund och samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson. Till vänster moderator Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier.

Grön finansiering kommer vara en viktig del för att vi ska kunna öka takten inom hållbart byggande, särskilt när det gäller renoveringar i befintlig bebyggelse. Många vill vara med och agera på den gröna marknaden, men hur ska vi få till ett ökat incitament för att beställare och byggherrar ska våga satsa mer? Vilka hinder, utmaningar och möjligheter står vi inför för att lyckas få fart på renoveringstakten? Är grön finansiering en av de viktiga pusselbitarna?

Nedan hittar du alla talares och workshop-gruppers presentationer samt resultaten av vår workshop som vi i färdplansgruppen kommer att analysera mer och skapa nödvändiga projekt av. Hoppas du också vill vara med och påverka!

Agenda för stormötet 8 oktober   


Resultat från Workshops

1A Kompetensbrist

1B Kompetensbrist

2 Kortsiktigt tänk

3 Brist på nytänk

4 Otydligt regelverk

5 Kommunikation och samverkan26 september - Referensgruppsmöte nr 1 Hållbar Upphandling, Stockholm.

Som ett resultat av Färdplan 2045 workshops börjar nu arbetet med att få till stånd hållbar upphandling. Startmötet sker i Stockholm och ett femtiotal representanter från byggandets hela värdekedja har anmält intresse att delta.

Ansvarig i färdplansgruppen är Marianne Hedberg.


24 september - Referensgruppsmöte nr 2 i Mätprojektet, Stockholm.

Femtio deltagare möts igen för ett nytt referensgruppsmöte och ska tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Charing Capabilities diskutera ett utkast angående Vägledningens innehåll och utformning.

Ansvarig i färdplansgruppen är Emil Flodin.13 mars 2019 - stormöte med hela värdekedjan Tema: hållbar samhällsplanering

En heldag med inspirationsföreläsningar och workshop på temat "Hållbar samhällsplanering". Klicka på länkarna nedan för att se powerpoint och inspelning av förmiddagens talare!

Över 70 deltagare från hela värdekedjan gjorde sedan en workshop om fortsatt arbete från branschens sida. De viktigaste aktiviteterna att starta med bedömdes vara att ta ett helhetsgrepp i tidiga skeden: att göra en klimatkalkyl/klimatdeklaration redan tidigt i processen för att kunna ändra och hamna rätt i projekteringen. En branschgemensam kalkylmodell skulle förbättra kvalitén i alla led.  Hållbar finansiering, kunskapsspridning och en podd kom också högt på önskelistan. 

V

Verktygslådan för hållbarhet, Sveriges Byggindustrier 

Aspö Eko-logi, Skövdebostäder och PEAB

Ekosystemtjänster, Värmdö kommun

Inventera för återbruk, IVL/Centrum för hållbart byggande

Effektiv planering i tidiga skeden, Incoord och AIX

Energieffektivisera befintligt bestånd, Familjebostäder


4 mars 2019 - nätverkande om grön finansiering

Sveriges Byggindustrier bjöd in ett antal banker och finansieringsinstitut för att diskutera och försöka hitta kreativa lösningar och vägar framåt för att vi i större utsträckning ska kunna nyttja grön finansiering inom byggsektorn i framtiden; vilka möjligheter och utmaningar har vi framför oss? Hur jobbar man med grön finansiering idag?

Samtliga representerade banker och finansieringsinstitut ger idag ut gröna obligationer i varierande utsträckning, och alla ställer sig positivt till att i framtiden expandera sin gröna verksamhet. Vi diskuterade hur vi ska få in mer grön finansiering inom byggsektorn och vad som krävs för att nå dit. Det finns idag ett väldigt stort intresse från byggsektorn att finansiera sig mer grönt. Vi behöver jobba för ett större kunskapsutbyte mellan finansiärer och kredittagare. Banker och andra kreditgivare måste få en större teknisk kunskap om vad som gör att ett byggnadsverk ska anses vara grön så att de kan ta rättvisa beslut när de premierar en byggnad med bättre kreditvillkor utifrån dess gröna profil.

Fardplan_2045_bank_190306_2.jpg


11 dec 2018 - workshop med arkitekter och konsulter Tema: tidiga skeden

Till  denna workshop var enbart arkitekter och konsulter inbjudna och fokus var tidiga skeden i byggprocessen. Sju framtagna aktivitetsförslag tog grupperna fram: ansvarsfrågan, tydligare affärsmodeller, målstyrning, kunskapsbehov, klimatstrafftaxa, tydliga konsekvenser av olika kravställan samt en gemensam målbild. En aktivitet lyftes ur tävlan då de som konstruerade aktiviteten skrev upp sig själva som ansvariga och därmed påbörjar aktiviteten direkt:

Térèse Kuldkepp från Incoord och Helena Ekelund från AIX (se foto) tar ansvar för en kommunikationsplattform gentemot projektägare. Syftet är att få med viktiga prioriteringar inom hållbarhet tidigt i processen för att åstadkomma en effektiv målstyrning.

Incoord_o_AIX.jpg


10 dec 2018 - stormöte med fokus på anläggningsfrågor

Temat för dagen var hur anläggningssektorn ska nå sina klimatmål. Vi inledde med sex inspirationsseminarium; Åsa Lindgren från Tratikverket berättade om deras klimatarbete, Helen Lindqvist och Kristina Widenberg från Naturvårdsverket gav en nulägesbild kring tre pågående projekt. Sedan berättade Carl Zide från Loop Rocksom de tre viktiga områdena bättre upphandling, ändrade avfallsregler och digitalisering. Mats Wendel från Swerock visade hur asfaltsbranschen är långt fram i hållbarhetsarbetet. Därpå beskrev Mårten Sohlman från Bergmaterialindustrierna arbetet med deras egen färdplan. Magnus Bäärnhielm från Volvo och Nicklas Magnusson från Skanska avslutade med en inspirerande dragning om Electric Site som är världens första utsläppsfria bergtäkt.

Resultaten från eftermiddagens workshop visar att de viktigaste områdena för anläggningssektorn är kompetenshöjning, upphandling, cirkulära affärsmodeller samt att fokusera på tidiga skeden. Workshopen gav ett kvitto på att det finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna och att det är många initiativ som pågår. Klicka på länken här för att se alla presentationer.

10_dec_2018.jpg

menti_stormote_anl_181210.jpgSTARTMÖTE 4 sept 2018 - stormöte med hela värdekedjan

Vår första workshop hölls den 4 september 2018 och där diskuterades hållbar upphandling som en viktig drivfaktor för att uppnå bra resultat med hållbara, klimatsmarta och konkurrenskraftiga byggprojekt. Det viktigaste är att vi har en samsyn i hela värdekedjan så att vi alla arbetar åt samma håll. Vi kom överens om att uppföljning av ställda krav är ett oerhört viktigt arbete - vi måste bli bättre på denna del i processen. Ett projekt med fokus på hållbar upphandling kommer därför att starta våren 2019. Organisationer som anmält intresse att delta i arbetet är t ex SABO, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, SKL, Installatörsföretagen, Upphandlingsmyndigheten och Fossilfritt Sverige. För att vi ska komma fram till kloka slutsatser behöver vi också medverkan av små och medelstora företag inom hela värdekedjan.

Startmote_Fardplan_2045.jpgskriv ut