Medlemskriterier

Sveriges Byggindustrier arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet. 

För medlemskap i Sveriges Byggindustrier måste företaget uppfylla följande kriterier (gäller fr.o.m. 20180101, rev 20190320):

 • Företaget bedriver verksamhet i Sverige som innefattas i de områden för vilka Sveriges Byggindustrier tecknar kollektivavtal.
 • Alla företag i en koncern som har verksamhet för vilken anslutning till förbundet kan ske ska vara medlemmar i Sveriges Byggindustrier.
 • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma). Utländskt företag har därutöver fast driftställe och filial i Sverige som är registrerad hos Bolagsverket och redovisar inkomstdeklaration i Sverige
 • Företaget har en auktoriserad eller godkänd revisor alternativt auktoriserad redovisningskonsult.
 • Företaget är godkänt för F-skatt i Sverige. Företaget är momsregistrerat samt registrerat som arbetsgivare, och har betalat in sociala avgifter för en heltidsanställning under minst sex månader (såvida det inte är ett holdingbolag i en koncern), i Sverige och i det land där företaget har sitt säte.
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, suppleanter, VD och revisorer eller redovisningskonsult har klanderfri vandel*.
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter hos myndigheter.
 • Företaget har uppgett korrekta uppgifter om antal anställda och lönesummor vid ansökan och åtar sig att under första kvartalet varje år uppdatera dessa uppgifter.
 • Företag ska ha minst en årsredovisning utan några allvarligare anmärkningar i sin revisionsberättelse eller utlåtande från auktoriserad redovisningskonsult under det senaste räkenskapsåret.
 • Företaget och dess företrädare åtar sig att 
  - under de första sex månaderna som medlem i Sveriges Byggindustrier på egen bekostnad genomgå av förbundsstyrelsen fastställd utbildning för att medlemskapet ska bestå,
  - betala fakturor avseende inträdes-, medlems- och serviceavgift samt övriga fakturor för varor och tjänster från Sveriges Byggindustrier eller dess dotterbolag, 
  - följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler
  - följa Sveriges Byggindustriers och Svenskt Näringslivs stadgar
  - tillämpa Sveriges Byggindustriers uppförandekod
  - tillämpa Sveriges Byggindustriers kollektivavtal
  - tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt, 
  - delta i ett introduktionssamtal, 
  - agera så att förbundets intressen inte skadas
 • Företaget ska skicka in bolagsregistreringsbevis och övriga handlingar som Sveriges Byggindustrier begär för att kunna bedöma om företagets medlemsansökan kan beviljas eller inte eller om medlemskap kan bestå eller inte.
 • Företaget ska säkerställa att de handlingar som skickas in till Sveriges Byggindustrier är riktiga och korrekta. Handlingar från annat land ska vara översatta till svenska eller engelska, granskade av Notarius Publicus och stämplade med apostille.

Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag likställs detta med nyinträde och Sveriges Byggindustrier äger i sådana fall rätt att göra en prövning enligt de kriterier som gäller för antagande av nytt medlemsföretag.

Förbundsstyrelsen kan medge undantag från kravet på att samtliga bolag i en koncern ska vara medlemmar om det finns särskilda skäl för det.

Styrelsen gör en samlad bedömning av ansökan om medlemskap i förbundet baserad på medlemskriterierna och vad som framkommer vid de undersökningar som görs av sökande företag. 

Vill du ansöka om medlemskap, kontakta närmaste regionkontor eller medlemsadministrationen på medlem@sverigesbyggindustrier.se, alternativt fyll i intresseanmälan.

* Med klanderfri vandel avses att personen uppträder professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler samt sköter skatter, avgifter och ekonomi såväl privat som i de företag personen är eller har varit verksam.

skriv ut