Vi ska ha säkra byggarbetsplatser i Sverige

Avsiktsförklaring överlämnad till arbetsmarknadsminister HIllevi Engström i samband med Almedalsveckan 2013:

Vi inom Svensk Byggnäring vill med denna avsiktsförklaring deklarera vår målsättning att ingen medarbetare ska förolyckas på sin arbetsplats på grund av säkerhetsbrister. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt tillsammans för sunda och säkra arbetsplatser och för att minska antalet arbetsplatsolyckor.

För att nå vår nollvision ska vi öka branschens kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet och förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare. Säkerhetstänkandet ska bli brett förankrat i hela branschen genom att säkerhetsfrågorna sätts i fokus på byggarbetsplatserna. Alla aktörer i byggprocessen ska förmås att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor förebyggs och förhindras.

Rätt attityd till säkerhetsfrågorna handlar om den egna inställningen till säkerhet och förståelsen för den egna rollen samt betydelse av detta i arbetsmiljöarbetet. Rätt attityd skapas genom delaktighet och påverkansmöjligheter i arbetet och förutsätter att säkerhetsfrågorna och arbetsmiljöarbetet prioriteras av företagsledning och på alla nivåer i verksamheten. Rätt attityd innebär att ingen på arbetsplatsen medvetet tar några risker eller åsidosätta ordnings- och skyddsregler. Rätt attityd innebär också att skyddsombuden uppmuntras och uppskattas i sitt skyddsarbete och ses som en tillgång i säkerhetsarbetet.

En bra och säker arbetsmiljö skapar cheferna, medarbetarna och skyddsombuden tillsammans genom att våga visa, välja och vilja vara bra föredömen.

Visby 2 juli 2013

Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna
Thomas Dahlberg, vd Plåslageriernas Riksförbund (PLR)
Kurt Eliasson, vd Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
Björn Hellman, vd Målarmästarna
Erik Haara, vd Glasbranschföreningen
Fredrik Holst, vd Abetong
David Jonsson, vd Trä- och TMF
Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna
Johan Mossling, vd VVS-företagen
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
Jan Siezing, vd Elektriska Installatörsorganisationen (EIO)
Björn Strokirk, vd Sveriges Bergmaterialindustrier
Tomas Tavér, vd Friginor Kylmontage & Service AB
Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen

skriv ut