Det här är Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för våra egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort. 

Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. För att det ska bli verklighet krävs att byggindustrin är attraktiv, sund och säker - en framtidsbransch i ständig utveckling med gott anseende. 

Sveriges Byggindustrier har fyra fokusområden: attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning.

FOKUSOMRÅDEN 

Attraktiva kollektivavtal

 • Sveriges Byggindustrier står bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen.
 • I samverkan med fackförbunden arbetar Sveriges Byggindustrier för attraktiva och konkurrenskraftiga kollektivavtal.
 • Sveriges Byggindustrier jobbar för kollektivavtal som är enkla att tillämpa för branschens arbetsgivare med lösningar som gagnar både företag och medarbetare.
 • För att trygga villkoren för våra medlemsföretag och deras medarbetare strävar Sveriges Byggindustrier efter att alla företag inom byggbranschen tecknar kollektivavtal.
 • Sveriges Byggindustrier har 3600 medlemsföretag. Vår målsättning är att växa till 4000 medlemsföretag före 2020.

Sund konkurrens 

 • Sveriges Byggindustrier har nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.
 • Sveriges Byggindustrier uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen för att hitta de företag som struntar i reglerna och därmed snedvrider konkurrensen.
 • Sveriges Byggindustrier välkomnar byggfacken att jobba tillsammans med oss i frågan om svart arbetskraft för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser.
 • Sveriges Byggindustrier anser att det ska vara lätt att göra rätt, så att den sunda konkurrensen kan stärkas och fungera.

Säkerhet 

 • Sveriges Byggindustrier arbetar för att alla ska komma hem efter en arbetsdag på våra arbetsplatser. Vår vision är noll olyckor i byggbranschen.
 • Sveriges Byggindustrier jobbar för att öka medvetenheten om säkerhetsfrågor hos våra medlemsföretag och andra aktörer i byggprocessen så att olyckor förebyggs och förhindras. 
 • Sveriges Byggindustrier arbetar aktivt för att stödja medlemsföretagens arbete för en säker arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning 

 • Sveriges Byggindustrier anser att kompetensbristen är ett hinder för medlemsföretagens expansion. 
 • Sveriges Byggindustrier verkar för en attraktiv och inkluderande byggbransch som välkomnar medarbetare med varierande kön och etnisk härkomst. 
 • Sveriges Byggindustrier arbetar för att fler ska söka sig till branschens utbildningar, både på gymnasie- och högskolenivå.
 • Sveriges Byggindustrier ser det politiska målet om 25 procent kvinnor inom bygg- och anläggningsbranschen 2030 som en viktig signal.

Hållbarhet och digitalisering genomsyrar fokusområdena

Hållbarhet är ett perspektiv som genomsyrar alla våra fyra fokusområden. Bygg- och anläggningsbranschen måste ta sitt ansvar för klimatet och arbeta för ett hållbart energi- och resurseffektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. För att nå dit behöver vi medverka till satsningar på rätt kompetens, ökad kunskap och ny teknik, samt tydliga och förutsebara regler och krav.

Digitalisering är ett verktyg för att nå målen. Digitalisering omfamnar hela processen: idé - produktion – förvaltning. Konkret handlar det exempelvis om digitalisering av anbud, ritningar och logistiklösningar.

skriv ut