ABS 18 - avtal för småhusentreprenader som näringsidkare utför åt privatpersoner

I ett avtalsförhållande där en näringsidkare bygger ett nytt småhus eller bygger till ett småhus åt en privatperson gäller konsumenttjänstlagen med lagens särskilda bestämmelser beträffande småhusentreprenader (51-61 §§ Konsumenttjänstlagen).  

För att komplettera och förtydliga lagen har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. enats om nya Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare, ABS 18. Överenskommelsen innefattar förutom bestämmelserna även Entreprenadkontrakt (ABS 18) och kontraktsbilagan Ändringar och tilläggsarbeten (ABS).

Eftersom konsumenttjänstlagen är tvingande även i småhusentreprenader har ABS 18 en struktur som motsvarar lagens. ABS 18 gäller således tillsammans med konsumenttjänstlagen, om parterna hänvisar till standardavtalet. För att kunna bedöma helheten blir det därmed nödvändigt att läsa såväl ABS som konsumenttjänstlagen.

För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället Hantverkarformuläret 17 användas.

skriv ut