Procentsatserna i Formulär LR06 tas bort

Sveriges Byggindustrier tar inte längre fram schablonprocentsatser för beräkning av ersättningsgrunder för arbeten på löpande räkning. Skälet till detta är bl.a. det förändrade pensionssystemet och att bolagens kostnader för diverse utgifter ser olika ut. Procentsatserna ger inte längre en rättvis bild av det enskilda bolagets faktiska kostnader. Att ha kvar schablonprocentsatser riskerar vidare att bidra till en osund konkurrens på marknaden, särskilt i förhållande till utländska bolag med andra regler för inbetalning av sociala avgifter och pensioner.

Bolagen måste framöver själva beräkna sin genomsnittliga kostnad, exempelvis genom att titta på de egna kostnaderna för sjuklöneutbetalningar, semesterersättning etc från föregående år. Som stöd kan fortfarande Rött Cirkulär om ”Indirekta personalkostnader” även fortsättningsvis användas. Detta finns tillgängligt på ByggPlatsen för Sveriges Byggindustriers medlemmar. Sista året med schablonprocentsatser var 2015

 

skriv ut