Hantverkarformuläret 17 - avtal för bl.a. reparationer och ombyggnader åt privatpersoner (ROT)

Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund har enats om ett avtal för reparationer och ombyggnader; Hantverkarformuläret 17 med tillhörande Allmänna bestämmelser.

Avtalet avser ett område som regleras av tvingande lagstiftning, konsumenttjänstlagen, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne. 

Avser andra konsumententreprenader än ”småhusentreprenader”

Gränsdragningen mellan småhusentreprenader och övriga konsumententreprenader har stor betydelse. Med småhusentreprenad avses uppförande eller tillbyggnad av en en- och tvåfamiljshus. Alla andra arbeten på sådana hus, som t.ex. ombyggnad eller reparationer är således inte att betrakta som småhusentreprenader. För småhusentreprenader gäller särskilda bestämmelser – 51-61 §§ i konsumenttjänstlagen.    

Hantverkarformuläret 17 och Allmänna bestämmelser är således tänkt att användas vid andra konsumententreprenader än småhusentreprenader, exempelvis reparationer och ombyggnader. Vid småhusentreprenader bör ABS 18, Entreprenadkontrakt (ABS 18) och Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 18) användas. 

En entreprenad avseende såväl tillbyggnad som ombyggnad kommer därmed att omfattas av olika tvingande regler (tillbyggnaden av 1-61 §§ konsumenttjänstlagen och ombyggnaden av 1-50 §§ samma lag). I en sådan entreprenad kan det därmed bli aktuellt med två avtal.

skriv ut