Byggmaterial

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som belyser materialegenskaper för enskilda material och material i samverkan ur framför allt hållfasthets- och beständighetssynpunkt. Avser även kunskapsuppbyggnad kring byggskador som uppstått samt projekt som rör distributionseffektivt utvecklingsarbete.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

Fuktsäkerhet MEd kl-trä

Projektets syfte är att öka kunskapen om hur KL-trä konstruktioner (inklusive skarvar, anslutningar och infästningar) påverkas vid nederbörd under byggtiden. Detta för att industrin ska kunna avgöra behovet av väderskydd.

Projektet ska ge underlag till rekommendationer för hur fuktsäkerhet under byggtiden bör hanteras i massivträbyggsystem. Potentiella utvecklingsbehov för väderskydd och rutiner kopplade till aktuella produktionsmetoder identifieras.

Nyttan med projektet består i ökade kunskaper som hjälper entreprenör att fatta under- byggda beslut om lämpliga metoder och arbetsprocesser för att bygga tillräckligt fukt- säkert.

Projektperiod: April 2018 – april 2020
BI-utskott: Fou-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Lars Olsson, RISE
E-postadress: lars-olsson(at)ri.se

HALTER AV VOC I NYBYGGDA ELLER OMBYGGDA LOKALER

Moderna ventilationssystem för kontors- och undervisningslokaler styrs av arbetstid och närvaro. Detta är en viktig energieffektiviseringsåtgärd eftersom ventilation står för en stor del av energiförlusterna i byggnader. Vid planering och styrning av ventilationen i nybyggda eller nyrenoverade lokaler tas inte hänsyn till de tillfälligt högre halterna av flyktiga organiska ämnen (VOC) i inomhusluften som orsakar luktolägenheterna. Erfarenheter visar att ca 6 månader till ett år efter att byggnaden tas i bruk försvinner de flesta luktolägenheterna.

Projektet syftar till att undersöka halter av VOC som avges från byggnad och inredningsmaterial till inomhusluft under det första året efter att en byggnad tas i bruk, samt hur dessa påverkar den upplevda luftkvaliteten. Målet är att undersöka om en annan styrning av ventilationssystemet, te x kontinuerligt och/eller med förhöjt luftflöde, skulle ventilera bort de förhöjda VOC-halterna och därmed förbättra den upplevda luftkvalitén. Studien kommer också att ge en uppskattning av hur mycket mer energi skulle förbrukas i byggnaden pga. av förändrat ventilationsschema.

Projektperiod: Januari 2019 – augusti 2019
BI-utskott: Fou-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Angela Sasic Kalagasidis, Chalmers
E-postadress: angela.Sasic(at)chalmers.se

FUKTSKADOR I BETONGSANDWICHELEMENT

Idag uppförs en stor andel av alla byggnader med prefabstommar. Prefabelement som betongsandwich i ytterväggar kräver stor omsorg vid utformning, särskilt ur fuktsynpunkt för att förhindra inläckage då sandwichelementen är enstegstätade. Det finns idag inga branschkrav för utformning av dessa element utan varje prefabtillverkare utformar normalt sina element i totalentreprenad med egna konstruktörer och ibland egna typlösningar. Variationen av lösningar är stor och samordningen med den övriga projekteringen av byggnaden kan vara en utmaning.

Projektet syftar till att undersöka och sammanställa hur vanligt det är med fuktskador i betongsandwichelement. Det syftar också till att studera vilka orsaker skadorna har, var skadorna brukar uppstå samt konsekvenser av skadorna. Detta för att avgöra behovet av hjälpmedel till branschen.

Projektperiod: Januari 2019 – oktober 2019
BI-utskott: Fou-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Linda Martinsson, Skanska
E-postadress: linda.martinsson(at)skanska.se

skriv ut