Energi och miljö

Pågående FoU-projekt

Avser projekt gällande energi och miljö (klimatpåverkan); energieffektivisering, återvinning, återanvändande, kretsloppsbyggande, sanering, emissioner, fukt och styrsystem som påverkar produktion, brukare och samhälle.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

LÅGANBYGG - MARKNADSÖVERSIKT

Marknadsöversikten är en webbaserad databas som redovisar byggobjekt med låg energianvändning. Genom en löpande kartläggning underlättas marknadsöversikten för både beställare och leverantörer.
Marknadsöversikten är en presentation av goda exempel för att stärka marknaden för lågenergihus, visar vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering, gör en kvantitativ bedömning av hur mycket ny- och ombyggnaden av lågenergihus bidrar till minskningen av energianvändningen nationellt.

Marknadsöversikten finns på www.laganbygg.se

Projektperiod: Februari 2010 - december 2022
BI-utskott: BI FoU (nationellt projekt)
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: par.ahman(at)sverigesbyggindustrier.se

LUFTTÄTHETENS FÖRÄNDRING I NYBYGGDA HUS – ORSAKER OCH KONSEKVENSER

Projektets syfte är att ta reda på hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt att beskriva konsekvenser av läckage i olika lägen i en byggnad. Undersökningarna sker främst genom fältmätningar av lufttäthet kombinerat med läckagesökning och termografering. Beräkningar kommer att utföras på kritiska konstruktionsdetaljer. Projektet resulterar i en beskrivning av hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt en beskrivning av konsekvenserna av läckage i olika lägen i en byggnad. Materialet skall bidra till en kunskapsuppbyggnad samt verktyg för bedömning av luftläckage och deras konsekvenser

Projektperiod: Oktober 2017 – april 2019
BI-utskott: Fou-Väst
Projektansvarig: Wästbygg
Projektledare: Paula Wahlgren, Chalmers
E-postadress: Paula.Wahlgren(a)chalmers.se

FÖRENKLAD LIVSCYKELANALYS  -

 FÖR FLERBOSTADSHUS OCH KONTORSBYGGNADER I SVERIGE

 

Med skärpta energikrav är reglerna strängare än någonsin och med komplettering av förordningen EU nr 244/2012 efterfrågas en beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement. För att nå kraven har det blivit klart att livscykelanalys (LCA) för bostäder och kontorsbyggnader kommer att vara särskilt viktigt i framtiden för att minimera miljöpåverkan.

Projektets syfte är att ta fram en förenklad, tillförlitlig LCA metodik för användning i tidiga skeden, något som har stor efterfrågan. Som ett förtydligande skall påpekas att syftet inte är att utveckla ännu ett nytt LCA-verktyg utan att utveckla, förbättra och anpassa en existerande metodik så att den anpassas till det som redan används.  Som ett resultat av projektet får entreprenörer en överblick och en uppskattning av vilken livscykelfas och vilka byggkomponenter som svarar för ca 80% av miljöpåverkan. Dessa uppgifter kommer att kopplas till typiska byggnader som representerar de flesta av de svenska flerbostadshusen och kontorsbyggnaderna.

Projektperiod: September 2016 - augusti 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Holger Wallbaum, Chalmers
E-post: holger.wallbaum(at)chalmers.se

Energiklassning av bodar

Syftet med denna förstudie är att fastställa kundnytta med en energiklassning av bodar och intressenivå hos beställare och leverantörer. Vilken kunskapsnivå som finns i branschen och vilken teknisk nivå som finns på de bodar som erbjuds för uthyrning idag. 
Det övergripande syftet med energiklassningen är att skapa ett enkelt, anpassat, tydligt, och hanterbart verktyg som gör det möjligt att på ett enhetligt sätt värdera och ställa krav på bod (-ar) avseende energieffektivitet med beaktande av krav på farliga ämnen (miljö), arbetsmiljö, säkerhet och brand. Förstudien kommer att ge ett första ramverk för hur en energiklassning av bodar kan utformas med krav inom till exempel energiklasser från A till E. 

Förstudien avser också att uppskatta vilken nationell energibesparingspotential en energiklassning av bodar skulle kunna innebära samt ge ett förslag på fortsatt arbete för att etablera en energiklassning av bodar och om det finns behov av till exempel en teknikupphandling för att driva på utvecklingen. 

Projektperiod: Juni 2018 - mars 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Helena Eriksson
E-post: Helena(at)winsomeconsulting.se 

cirkulär hantering av jordmassor -

 I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT

Hantering av massor är en aktuell fråga då stora volymer schaktas/hanteras/behandlas i samband med utförande av stora infrastruktur- och anläggningsprojekt och genom en förtätning av staden med såväl ombyggnation och uppförande av nya bostäder. Det är en stor branschnytta för byggindustrin att få till en mer effektiv och förenklad process rörande återvinning av dessa låga och måttligt förorenade massor.

 Att hantera massor på det sätt som görs idag med en stor andel deponering har i nationell och internationell forskning ifrågasatts med avseende på dess hållbarhet bl.a. därför att massor kan ses som en resurs som blir outnyttjad med en sådan hantering. Negativa effekter uppkommer både vad gäller miljömässiga och sociala aspekter samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. När schaktmassor deponeras innebär detta dessutom att stora mängder jungfrulig jord och bergmaterial används istället.

 I nuläget finns olika typer av hinder i Sverige för en ökad återanvändning av dessa massor. Hindren kan bl.a. vara ekonomiska, administrativa, rutinmässiga och kulturella, samt bero på begränsad kunskap. Projektet har som övergripande mål att skapa förutsättningar för en mer cirkulär masshantering av låga och måttligt förorenade jordmassor inom bygg-, marksanerings- och anläggningsprojekt. Förutsättningar som bland annat kan innefatta digitala system för kontroll över massors logistikkedja, hantering hos avfallsanläggning och/eller mellanlaget, klassificering och identifikation av massor.

Projektperiod: December 2017 - december 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Petra Brinkhoff, NCC
E-post: petra.brinkhoff(at)ncc.se ng idag.

 

 

Det övergripande syftet med energiklassningen är att skapa ett enkelt, anpassat, tydligt, och hanterbart verktyg som gör det möjligt att på ett enhetligt sätt värdera och ställa krav på bod (-ar) avseende energieffektivitet med beaktande av krav på farliga ämnen (miljö), arbetsmiljö, säkerhet och brand. Förstudien kommer att ge ett första ramverk för hur en energiklassning av bodar kan utformas med krav inom till exempel energiklasser från A till E.
Förstudien avser också att uppskatta vilken nationell energibesparingspotential en energiklassning av bodar skulle kunna innebära samt ge ett förslag på fortsatt arbete för att etablera en energiklassning av bodar och om det finns behov av till exempel en teknikupphandling för att driva på utvecklingen. 

 

Projektperiod: Juni 2018 - mars 2019

BI-utskott: FoU-Väst

Projektansvarig: Peab

Projektledare: Helena Eriksson

E-post: Helena(at)winsomeconsulting.se 
skriv ut