ICT Informations- och kommunikationsteknologi

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som syftar till att utveckla och påvisa möjligheterna att underlätta och effektivisera med hjälp av informationsteknologiska hjälpmedel.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

ETAPP III: VIRTUELL PRODUKTIONSPLANERING -

MED HJÄLP AV BIM OCH VISUALISERING

Syftet med detta FoU-projekt är att vidareutveckla, implementera och validera det redan påbörjade arbete kring Virtuell Produktions Planering. I denna etapp III kommer fokus främst att ligga på att utvärdera den framtagna mjukvaru-prototypen (VPP-systemet) och dess process. Tanken är att det slutliga VPP-systemet skall testas och utvärderas i ett verkligt projekt och därigenom studera effekterna och bidraget till planerings och produktionsprocessen. Målsättningen är att åstadkomma en bättre planering och i slutändan en mer effektiv och produktivare byggproduktion. 


Projektperiod: November 2018 – mars 2021
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Mattias Roupé, Chalmers
E-post: mattias.roupe(at)chalmers.se 

Etapp II: Virtuell Produktionsmodell i skala 1:1 -

PÅ BYGGARBETSPLATSEN

Syftet med projektet, Etapp II, är att implementera och utvärdera konceptet att använda och tillverka s.k. produktionsvyer i VR-systemet på platskontoret. Tanken är att yrkesarbetarna själva skapar sina egna ”ritningar”/produktionsvyer genom att måttsätta och ta fram information från BIM-modellen i VR-systemet. Slutprodukten kan vara en eller flera bilder som exporteras från VR-systemet. Dessa bilder (eller produktionsvyer) skulle sedan kunna användas som ett komplement till, eller helt ersätta, ritningarna under arbetsberedning, planering och utförande av arbetet. Det finns även möjlighet att spela in film med tillhörande ljud när användaren använder VR-glasögonen. Denna typ av filmer skulle kunna användas av arbetsledning för att berätta hur arbetet är tänkt att genomföras på ett enkelt sätt eller att identifiera/påpeka säkerhetsaspekter.

Detta skulle bidra till att BIM-modellen tillämpas och används mer i produktionen, men även tillföra bättre informationsspridning, underlättad kommunikation, förståelse och minska missförstånd och feltolkningar av ritningar etc.

Projektperiod: September 2017 – mars 2018
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Mattias Roupé, Chalmers
E-post: mattias.roupe(at)chalmers.se

DIGITAL BYGGETABLERING – KONCEPTLÖSNING FÖR HUSPROJEKT

Projektet syftar till att ta fram i första hand en konceptlösning för en mer digital byggetablering för husbyggande. Projektet tar sin utgångspunkt i att det finns tillgång till en bra uppkoppling fram till etableringen. Konceptlösningen ska ge ett bättre stöd för ett digitalt arbetssätt än vad dagens byggetablering ger. I mån av tid är projektets syfte också att se till att konceptlösningen är skalbar i förhållande till t.ex. projektstorlek, typ av projekt och projektkomplexitet. Fokus för konceptlösningen är att titta på vad som är möjligt att göra idag/inom närtid. Så att resultatet av projektet är möjligt att implementera i byggprojekt direkt vid detta projektets slut. Eftersom utvecklingen går snabbt ingår också en framtidsspaning. Men för att kunna få ut konkreta och praktiska resultat är fokus nutid och tidig implementering. Projektet kommer att resultera i praktiska förslag och bra lösningar för en digitaliserad byggetablering. Målgrupp är i första hand byggentreprenörer, men också leverantörer, uthyrare och underentreprenörer.

Projektperiod: Juni 2018 – april 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Max Bergström, Peab
E-post: max.bergstrom(at)peab.se

skriv ut