Kvalitet

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som bidrar till utveckling inom kvalitetsområdet. Avser även projekt som syftar till att utveckla processen för att åstadkomma effektivt byggande. Kan bl.a. handla om organisation och affärsrelationer.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

RISKANALYSER AV NYA FASADSYSTEM FÖR RENOVERING

I denna Etapp I sker riskanalyser av innovativa fasadsystem. En övergripande målsättning med projektet är att använda och delvis utveckla metodik för generell bedömning av den byggnadsfysikaliska tillförlitligheten/risken med nya fasadsystem. Tydliga principer för och exempel på robusta tekniska lösningar demonstreras. Riskanalys görs på ett antal alternativa nya fasadsystem vilka innefattar både teoretiska och experimentella studier.

I en planerad Etapp II kommer även metoder för framtagande av spridning av livscykelkostnader demonstreras och användas som ett led i att ta fram ekonomiska beslutsunderlag.

Projektperiod: Sept 2013 - mars 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Carl-Eric Hagentoft, Chalmers
E-post: Carl-Eric.Hagentoft(at)chalmers.se

LCA-OPTIMERING AV BYGGNADER -

AVSEENDE GLOBAL UPPVÄRMNINGSPOTENTIAL OCH KOSTNADER

Projektet är en fortsättning av doktorandarbetet ”Optimera byggnader ur ett livscykelperspektiv” i fråga om miljöpåverkan, energi och kostnad. Lic.avhandlingen visade att designlösningar som medför både ökad miljöpåverkan och har högre kostnader i i ett livscykelperspektiv felaktigt kan visa sig vara optimala, beroende på val av systemgränser och funktionell enhet, brister i indata eller osäkra framtidsscenarion. Fortsättningen syftar till att undersöka hur dessa osäkerheter ska kunna hanteras för att skapa ett tillförlitligt beslutsunderlag i projekteringen, och ta fram en procedur för att hantera osäkerheten kring indata och utdata så att precisionen för resultaten ökar.

Projektperiod: Oktober 2018 - oktober 2020
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Linda Martinsson, Skanska
E-post: linda.martinsson(at)skanska.se

VERKTYG FÖR SOCIAL HÅLLBARHET I BYGGSKEDET -

 UTVECKLING OCH TILLÄMPNING

Projektet är en fortsättning av doktorandarbetet ”Optimera byggnader ur ett livscykelperspektiv” i fråga om miljöpåverkan, energi och kostnad. Lic.avhandlingen visade att designlösningar som medför både ökad miljöpåverkan och har högre kostnader i i ett livscykelperspektiv felaktigt kan visa sig vara optimala, beroende på val av systemgränser och funktionell enhet, brister i indata eller osäkra framtidsscenarion. Fortsättningen syftar till att undersöka hur dessa osäkerheter ska kunna hanteras för att skapa ett tillförlitligt beslutsunderlag i projekteringen, och ta fram en procedur för att hantera osäkerheten kring indata och utdata så att precisionen för resultaten ökar.

Projektperiod: November 2018 - november 2020
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Erlandsson Bygg
Projektledare: Marcus Jahnke, RISE
E-post: marcus.jahnke(at)ri.se

LCA – UTVÄRDERING OCH VÄGLEDNING VID VAL AV VERKTYG

Det övergripande syftet med projektet är att utvärdera olika verktygs användbarhet i olika faser av en byggnadsproduktion. Målet är att underlätta för branschen att välja rätt verktyg när det kommer till att göra livscykelberäkningar av byggnader. Mer specifikt avser projektet att:

  • Ta fram ett urval av verktyg som ska utvärderas 

  • Utvärdera verktyg utifrån ett antal parametrar 

  • Ta fram en vägledning för val av verktyg 


 För att kunna effektivisera arbetet med livscykelberäkningar behöver entreprenörer och andra användare veta vilka verktyg som finns, hur dessa fungerar och när det lämpar sig att använda dem.

Projektperiod: November 2017 - juni 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Catrin Heincke, NCC
E-post: catrin.heincke(at)ncc.se

METODIKUTVECKLING FÖR UNDVIKANDE AV SERIESKADOR 

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter att minska risker kopplade till seriefel vid införande av nya material och konstruktioner i byggbranschen. Med utgångspunkt i nuvarande arbetssätt avser projektet att utforska om och hur entreprenörer praktiskt kan applicera ett nytt arbetssätt och om detta arbetssätt skulle kunna förvarna om för hög teknisk risk föreligger vid införandet av ny teknik.

Nyttan med projektet är att ge branschen vägledning vid hantering av kvalitetsfrågor. Förhoppningsvis så kan ett systematiskt kravhanteringsarbete gör att stora seriefel minskas, och att branschen kan uppfylla de förväntningar som allmänheten har och som rättsväsendet i och med HD domen om Myresjöhus tydligt ålagt branschen.

Projektperiod: Mars 2018 - december 2020
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Carl-Eric Hagentoft, Chalmers
E-post: carl-eric.hagentoft(at)chalmers.se

PRODUKTIVITETSLÄGET I SVENSKT BYGGANDE, VVS OCH EL 2018

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till produktivitetsutveckling inom byggprojekt, byggföretag, VVS-företag och el-installatörer genom att utveckla kunskap om produktivitetsförutsättningar, utmaningar och styrkeområden.

Detta projekt avses genomföras som en produktivitetsmätning av svenskt byggande, VVS och el 2018. Detta innebär en samlad effektiviserad datainsamling, med möjligheter för tvärgående analyser över de olika områdena.

Mätningen omfattar de 500 största byggprojekten som genomförts och avslutats under 2018. Mätningen omfattar byggnation av: lokaler, kontor, flerbostadshus, gruppbyggda småhus, och anläggningsprojekt. För installation och el fokuseras även på deras uppdrag inom de största byggprojekten.

Projektperiod: November 2018 - oktober 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: Christian Koch, Chalmers
E-post: christian.koch(at)chalmers.se

MANUAL FÖR TREDJEPARTSKONTROLL OCH -GRANSKNING

Syftet med detta projekt är att utveckla en metodik för tredjepartskontroll och -granskning av del processen stomprojektering och de leveranser som kommer ut ur denna delprocess.
Studien begränsas till stomprojektering av husbyggnader som faller inom Boverkets föreskrift EKS, eftersom det huvudsakligen är inom detta område som fel har observerats.

Målet med projektet är att utveckla en metodik för tredjepartskontroll och -granskning som bidrar till

- leveranser med färre fel från projekteringsprocessen,
- säkrare och kostnadseffektivare stomentreprenader samt
- en säkrare arbetsmiljö under byggskedet.   

Projektperiod: Mars 2019 - oktober 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Ove Lagerqvist, Prodevelopment
E-post: ove(at)prodevelopment.se

skriv ut