Marknad

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som studerar omvärldens påverkan på branschen genom exempelvis lagar, normer, bestämmelser, upphandlingsformer, kundkrav och finansiering.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

LÅGANBYGG - MARKNADSÖVERSIKT

Marknadsöversikten är en webbaserad databas som redovisar byggobjekt med låg energianvändning. Genom en löpande kartläggning underlättas marknadsöversikten för både beställare och leverantörer. Översikten är en presentation av goda exempel för att stärka marknaden för lågenergihus, visar vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering, gör en kvantitativ bedömning av hur mycket ny- och ombyggnaden av lågenergihus bidrar till minskningen av energianvändningen nationellt.

Marknadsöversikten finns på www.laganbygg.se

Projektperiod: Februari 2010 - december 2022
BI-utskott: BI FoU (nationellt projekt)
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier
E-post: par.ahman[at)sverigesbyggindustrier.se 

Innovativa affärs- och beslutsmodeller -

FÖR ENERGIEFFEKTIV RENOVERING AV BYGGNADER

I projektet studeras hur innovativa affärsmodeller och strategier för renovering av byggnader kan skapas och upptas i organisationer. Det övergripande syftet är att stimulera beslutsfattare inom byggsektorn att välja mer energieffektiva lösningar. Aktiviteter inom projektets ram antas främja och stimulera energieffektiv renovering (hållbar utveckling) men även bidra till affärsutveckling inom marknaden för renoveringstjänster. Projektet som helhet består av två doktorandprojekt (del I och II). Denna del avser del II – Entreprenörer i samverkan med småhusägare.

Projektperiod: september 2013 – juni 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Chalmers
Projektledare: Pernilla Gluch, Chalmers
E-post: pernilla.gluch(at)chalmers.se

BYGGKOSTNADER FÖR BOStäder jämfört med andra länder

Förstudien syfttar till att beskrivabyggkonstnader i Sverige samt i några andra europeiska länder och sammanställa tillgänglig information. Förutom total byggkostnad ska även innehåll och fördelning mellan olika kostnadsposter efterforskas. Skilnader i beskattning och subventioner av/till byggande och boende ska också behandlas i kartläggningen liksom kostnader för mark.

Förhoppningen är att kunna identifiera cirka 3-4 länder i Europa, med intssant kostnadsbild i förhållande till den svenska, för en möjlig fördjupande fortsättningsstudie med syfte att förklara bakomliggande faktorer och förutsättningar.

Projektperiod: december 2018 – september 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Rolf Jonsson, Wästbygg
E-post: rolf(at)rjcpm.se

smart kravställande i bygglovsprocessen

Sedan 2015 gäller regeln i PBL 8 kap.4 a §, som innebär att kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper, även kallade särkrav. Med egna krav anses sådana krav som är mer ambitiösa än vad regelverket tillåter. Ändå ställer många kommuner egna krav på tekniska egenskaper.

I projektet studeras hur Göteborg tolkar och tillämpar de regler i BBR och PBL som vi har att förhålla oss till, speciellt med inriktning mot att identifiera lokala tillämpningar av de krav som är kostnadsdrivande och försvårande. Målsättningen är att ge underlag för en mer likartad bedömning i kommunerna samt att reducera variationer mellan olika handläggares tolkningar av regelmassan. Genom entydiga regler och enhetlig regeltillämpning förenklas processerna, och det byggs fler bostäder, hållbart och till rimliga kostnader.

Projektperiod: maj 2019 – december 2019
BI-utskott: FoU-Väst och Hus- och Bostadsutskottet
Projektansvarig: Tornstaden 
Projektledare: Petra Sedelius, BI
E-post: petra.sedelius(at)sverigesbyggindustrier.se

 

skriv ut